Bijdrage Raads­ver­ga­dering - bezorgdheid gekapte bomen/jacht, evalu­a­tie­termijn veror­de­ningen


25 januari 2018

Mededelingen: 02

Graag wil ik mijn bezorgdheid met u delen, in mijn rol als volksvertegenwoordiger:

We bevinden ons al enige weken in een soort niemandsland wat besturen en politiek aangaan. En in de tussentijd gebeuren er zaken die mij verontrusten. Zo lees ik over een kap van 70 bomen, zie ik verschillende grote oude bomen, gezonde bomen gekapt worden zonder te weten waarom. Het ontbreekt onze gemeente nog steeds aan een bomenplan en ik denk dan ook dat we daar snel mee aan de gang moeten. Het tweede, misschien nog wel verontrustender is dat afgelopen zondagmiddag tussen 1 en 3 er ruim anderhalf uur geweerschoten te horen waren rond Laude. Mijn partij is tegen de jacht en is op de hoogte van het feit dat er op zondag niet gejaagd mag worden en vraagt zich dus af wat daar aan de hand is geweest, zeker omdat mensen op dat tijdstip recreeren en zich veilig wanen. Er is bestuurlijk nog veel te regelen maar ik ben ongerust over handhaving in die tussentijd waarvan ik hoop dat die niet onderdruk is komen te staan, niet of gebrekkig verloopt.

5.01 Bij de financiële verordening staat bij de slotbepalingen dat de verordening van toepassing is op alle producten vanaf 2018. Dat betekent dat de verordening geldt totdat je de verordening aanpast. Dit strookt dus niet met het advies dat in het kader herindeling in de werkgroep financiën en raadsgroep aan de orde is geweest om bij alle verordeningen die de nieuwe raad vast zou stellen een termijn te stellen**. Er is een termijn van 2 jaar aan de orde geweest, dus een verordening voor 2 jaar vaststellen, omdat er veel verordeningen vastgesteld moesten worden, zo gaat dat bij een herindeling, maar de raad nauwelijks betrokken is bij de totstandkoming van deze verordening (vanuit de kaderstellende rol van de raad). Door een termijn te stellen, kan de raad wel invulling geven aan de kaderstellende rol bij het opstellen van de verordening.

Mijn advies is om dit vanavond direct bij de financiële verordening aan de orde te stellen

Ik zou de andere fracties vragen of ze het met me eens zijn dat er een termijn gesteld moet worden.

** in de commissies van voor de herindeling is afgesproken dat , omdat er zoveel verordeningen snel doorgevoerd moeten worden, enkele nieuwe! ook, dat er over 2 jaar een evaluatie zou moeten komen of alles functioneert, ieder tevreden is etc.

07.01.01 overgangs-slotbepalingen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe

Artikel 28 Inwerkingtreding en onvoorzienbaarheden

1. De Regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand na de publicatie als bedoeld in artikel 26 van de wet en kan worden aangehaald onder de titel “Publiek Vervoer Groningen Drenthe”.

2. De deelnemer van de vestigingsplaats van de Regeling draagt, conform artikel 26 lid 1 en lid 2 Wgr zorg voor de bekendmaking van deze Regeling.

3. De deelnemers dragen conform artikel 27 Wgr zorg voor opname in haar eigen registers.

4. In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord hebbende de Colleges.

Ook hier geldt geen einddatum, maar wat minstens zo belangrijk is dat dit een nieuwe gemeenschappelijke regeling is. In het voorstel staat wel aangegeven:

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er geen overdracht van bestuurlijke bevoegdheden plaats vindt. De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van publiek vervoer. De samenwerking kan het best gerealiseerd worden in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling.

De vraag is natuurlijk waar je als raad straks nog invloed/zeggenschap hebt. Dit is vastgelegd in artikel 12 (in de regeling), maar vindt de raad dit voldoende ?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer