Bijdrage Zonnepark Power­field Harpel


12 september 2017

Edith van der Horst:

10.11

De mensen die vanavond de stap hebben genomen te komen inspreken en de mensen die de moeite hebben genomen een zienswijze in te dienen zou ik hiervoor willen bedanken. Er is een groot verschil tussen bezig zijn met zulke onderwerpen als onderdeel van je werk en het, naast je werk, gezinsleven en de daarvoor te regelen zaken, moeten vechten voor je rechten in zaken die diep ingrijpen in je persoonlijk leven; dat kost veel energie, tijd, frustratie, verdriet en stress; dus in mijn ogen bewonderenswaardig dat u dit toch heeft gedaan. Hopelijk spreken leden van de raad straks uit dat ze uw bijdrage zeer ter harte nemen en belangrijk vinden; dat die er toe doet.

Op de reactie vanuit de gemeente op deze zienswijze zal ik straks uitgebreid terugkomen bij agendapunt 10.

De raad is gekozen door onze inwoners die verwachten dat wij controleren, onderzoeken en met eer en geweten keuzes maken; zeg maar zorg dragen voor alle inwoners door het voeren van behoorlijk bestuur. Daar past niet in dat de bewoners net als de raad voor het blok worden gezet omwille van subsidies voor bedrijven, de raad gepasseerd wordt of beleid ruw aan de kan geschoven wordt als er plannen worden ingediend waarvan de inwoners geen voordeel, sterker nadeel, ondervinden maar waarbij mogelijk veel geld komt kijken en winsten zijn te behalen voor een enkeling dan wel instanties/investeerder buiten onze gemeente.

De Partij voor de Dieren heeft duidelijk aangegeven dat dit plan er niet is voor de inwoners, zoals wel de bedoeling was toen de raad de wens uitsprak voor een duurzaamheidsvisie met daarin oa ruimte voor zonneweides.

Uitgangspunt was het stimuleren en ondersteunen van kleinschalige projecten waarbij de inwoners direct voordeel hadden bij onze pogingen onze gemeente zo goed mogelijk energie neutraal te maken om zo bij te dragen aan het terugbrengen van alle problemen die zijn ontstaan door opwarming van onze aarde. Voor mijn partij geldt niet alleen het nee stemmen tegen dit plan vanwege de, door ieder hier aanwezig, afgekeurde procedure maar vooral ook omdat dat dit project haaks staat op het plan van het ontwikkelen van een duurzaamheid visie die vooral ten goede zou komen aan de inwoners van onze gemeente; om nog niet te spreken over onze deelname aan Cittaslow.

Graag wil ik beginnen met de reacties vanuit de gemeente op de zienswijze van inwoners van onze gemeente..er staat helaas geen naam of ondergetekende onder. Wat mij bij het lezen het meest heeft geraakt zijn de beschrijvingen van onze inwoners over wat dit plan, dat er doorgedrukt wordt met hen gedaan heeft en nog doet.

We hebben hier in de raadzaal de mond vol van burgerparticipatie, betrokkenheid van onze inwoners, betrokkenheid bij de politiek, draag vlak, burgerinitiaiteven maar als ik dan lees welk antwoord deze mensen hebben gekregen op hun zienswijze dan ben ik niet alleen verbijsterd en geërgerd maar, omdat ik ook in de raad zit, beschaamd.

Ik vraag me daarbij af of alle partijen die zich in hun verkiezingsprogramma duidelijk uitspreken over het belang van burgerparticipatie, de wijze waarop er omgesprongen is met de zienswijzen en de indieners daarvan, daarmee kunnen verenigen.

Het indienen van een zienswijze is een belangrijk instrument voor de burger die met bijzondere situaties te maken krijgt en gehoor zoekt bij zijn volksvertegenwoordigers. En dat houdt impliciet in dat daarop vanuit de raad en het college zorgvuldig dient te worden gereageerd; de vraagsteller serieus genomen wordt.

In het stuk ben ik geschrokken van het gebrek aan empathie, de aannames, de veronderstellingen, de verdraaiingen van wat er in de zienswijzen wordt gezegd, het bagatelliseren van de problematiek en het onderschatten de verstandelijke vermogens van de indieners.

Om mijn uitspraken te ondersteunen heb ik een 30-tal voorbeelden genoteerd, ik zal ze niet allemaal met u doornemen, een goede lezers heeft ze er zelf wel uitgehaald, maar ik wil u een aantal toch niet onthouden: horen:

Onder aan blz 2 (staan helaas geen nummers bij)onder reactie:

1. Per definitie brengt het wijzigen van een bestemming, het op andere wijze gebruiken van de grond en de realisering van bebouwing,een verandering in het uitzicht met zich mee. Dat een dergelijke verandering door de omwonenden niet werd voorzien en, doordat er relatief weinig ingrepen in het buitengebeid worden gepleegd, ook niet werd verwacht is te begrijpen.

Behalve dat hier het verbouwen van verschillende teelt wordt vergeleken met het plaatsen van een megazonnepark , is er wel degelijk rond Harpel flink ingegrepen, zoals de indieners al noemden zijn er bijvoorbeeld al een megastal, er komt een derde varkensstal en er is een vergister, grote wijzigingen die niet afgedaan kunnen worden als relatief kleine ingrepen..zeker in in zo’n klein dorp. De ongerustheid over nog een enorm project is dan in mijn ogen legitiem.

Maar dan volgt de uitspraak dat de bewoners deze verandering niet hebben voorzien of verwacht terwijl ze op het allerlaatste moment, en niet vanuit Powerfield, zijn benaderd en op de hoogte gesteld.

En dat wordt nog erger gemaakt door het stukje eronder: daarbij moet wel worden opgemerkt dat veranderingen in uitzicht nooit zijn uit te sluiten en het recht op vrij uitzicht niet is gegarandeerd! Dus dat legitimeert de wijze waarop nu met de omwonende is omgegaan? je moet er in onze gemeente dus altijd rekening mee houden dat er ineens, zonder jou te hebben benaderd, iets voor jouw deur geplaatst of gebouwd wordt.

Dan staat er dat er mensen wonen op een RELATIEF kleine afstand van 130/160 meter ..in de steden is dat inderdaad een aardige afstand voor hier is dat niet relatief maar gewoon een kleine afstand.
2. De vraag is aan de orde? Of het wijzigen van het uitzicht voor de reclamanten zodanig is dat er geen sprake meer is van goede ruimtelijke ordening..IS dat werkelijk de vraag waar het hierom gaat? En wat betekent dat dan “goede ruimtelijke ordening” in het kader van welbevinden?

Maar erger nog: of dat de belangen van de betrokkenen door de veranderingen in het uitzicht zodanig zijn dat die zwaarder wegen dan van het belang van de initiatiefnemer en het maatschappelijk belang? Volgens mij is de taak van de gemeente zorg te dragen voor de gezondheid en het welbevinden van haar burgers en zou dus elk bedrijf dat met plannen komt zorgvuldig moeten worden bekeken of het vestigen daarvan geen schade aan burgers oplevert,en bij gering gevaar daarvan maatregelen moeten nemen omdat te voorkomen. Daarbij maatschappelijk belang?? Daarbij gaat het hier volgens mij om een investeerder..niet om maatschappelijk belang!

Enkele uitspraken:

1.Op een afstand van 1000 meter valt het zicht op de panelen MIN OF MEER weg…dus niet helemaal.

2.Inpassing met bessen die het zicht op het park (!!) DEELS onderbreekt..en dus goede inpassing in het landschap? En het valt op dat er tussen de dichtstbijzijnde woningen reeds opgaande beplanting aanwezig is, dus?


3.Reclamanten vrezen voor terugloop toeristen. Is volgens de reactant niet onderbouwd. Met gezond verstand kun je wel bedenken dat mensen hier heen komen om te wandelen, te genieten van al het groen in onze gemeente en niet voor een gigantisch zonnepark . Daarbij zijn de aannames/meningen van de opsteller ook niet echt onderbouwd.

Deze overweging zou niet opwegen tegen het belang dat de realisering van het park om bij te dragen in de gewenste energietransitie…BELANG VAN WIE? Daarbij kan die transitie ook op andere manieren en met andere investeerders.


4. ARGUMENT? Het is geen EHS? NNN gebied maar agrarisch, dus natuur ondergeschikt aan agrarisch , binnen die bestemming is gebruik mogelijk dat invloed heeft op de FAUNA…dat mag zo zijn maar is dat wenselijk , en is het daarom goed? we zijn juist bezig met een bewustwording, de landbouw te bewegen meer zorg te laten dragen voor bodem, water, gebruik minder gif en rekening te houden met flora en fauna, alternatieven voor monoculturen. Daarbij vraag ik me af of onderzocht is of er fourageer routes van reeen en ander wild verstoord/onderbroeken worden.


5.BIJ de beslissing om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief zijn deze overwegingen meegenomen…is dat zo..volgens mij was de raad volledig verrast en niet goed op de hoogte. Heeft ze niet de kans, tijd gehad haar controlerende onderzoekende taak goed te verrichten zeker niet omdat er ook nog druk op stond ivm te verlopen subsidies.


6.Het verkeer tijdens de bouw leidt niet tot geluidsbelasting op gevels van woningen..waar kan ik die gegevens vinden?


7.Betrokkenen stellen… Eerst stelt de reactant dat niet duidelijk is om welke projecten het gaat terwijl de omwonenden dat duidelijk hebben aangegeven..om daarna allerlei oorzaken van overlast van die projecten te noemen als argument dat dit park dergelijke schadelijke gevolgen niet met zich meeneemt!
Samengevat??...wordt gesteld..door wie?


8.Procedure: deze kritiek wordt gebaseerd op de veronderstelling?? En de vermeende noodzakelijke volgorde van eerst beleidsvisie duurzaamheid dan beleidsdocument zonneparken heeft kennelijk voor onbegrip gezorgd? Dat was ons uitgangspunt! Daar heeft de raad omgevraagd en dat is af te luisteren op de banden.
Dan volgt een hele uitleg die in deze niet relevant is..het gaat niet om die procedure maar om de procedure die het college en PF hebben bewandeld waarin LTO al maanden in gesprek is, de raad voor t blok gezet is, niet op de hoogte is, onderdruk gezet wordt en de omwonenden gepasseerd…


9.OM tot goede…inhoudelijke afweging..is een beleidsplantot duurzaamheid niet nodig!!!. Daar gaat het niet om..het gaat er om dat we eerst een visie duurzaamheid zouden ontwikkelen en daarin de positie/deelname van zonneparken vastleggen, natuurlijk heeft dit plan onze visie niet nodig..onze gemeente heeft een duurzaamheidvisie nodig waarin zonnepanelen een plek hebben..dat is heel iets anders.


10.Daarbij speelt r voor de gemeente het beleidsmatige belang om forse stappen te maken…?? We waren bezig om op verstandige, correcte, zorgvuldige wijze met betrokkenheid, draagvlak en voordelen voor de burger een duurzaamheidsvisie te maken..dat was ons beleidsmatige belang.. niet het op deze wijze toelaten van een investeerder met het belang van een investeerder.


11.De wetgever heeft voorzien in zorgvuldige procedures..heel verhaal en toch zitten we met deze onfortuinlijke sisuatie..kennelijk is is die procedure geen waarborg voor een goed verloop van de zaken.


12.Reclamanten stellen dat ruim overleg.. dat stukje getuigd van weinig empathie, inzicht in situaties van anderen, gevolgen voor anderen en enige arrogantie en weinig verbinding/voeling met de inwoners die hierbij betrokken zijn geraakt buiten hun wil/schuld om.


13.Gesteld wordt dat omwonenden… geen profijt hebben..in zn algemeenheid realiseren dat realiseren NIMMER sprake is van profijt..MAAR DAT WASNU JUIST DE KERN van onze plannen!!nu gaat het alleen over compensatie voor schade…!


14!!Procedure niet haaks op Cittaslow.. neeee! Het plan zelf!!!!( taalspelletje dat eigenlijk heel badinerend is naar de opstellers.


15!!Publicatie in de vakantieperiode… brengt veel politici ook in het nauw..slechte tijd..en dan de conclusies en argumenten in dat stukje! Als je niet weet dat er iets is, wat de gevolgen zijn ga je ook niet in het wilde weg avonden organiseren. .daarbij geldt de wet van het vertrouwen in de overheid…men verwacht dat die het goede met hen voor heeft.
Voor wat gevolgen voor 't dorp Harpel…. Tot positieve ontwikkeling ..lees! en draagvlak!
In de zienswijze wordt het belang… reclamant heeft gelijk!


16!!REACTIE van concrete initiaiteven.. ER IS BINNEN DE GEMEENTE NIET GEKOZEN VOOR BELEID WAARBIJ VAN OVERHEIDSWEGE ALLEREERST WORDT ONDERZOCHT…jawel dat was nu juist ons uitgangspunt..nu is daar inderdaad niet voor gekozen!!dat was ons uitgangspunt..daar waren we mee bezig…dat werd ons beleid! Klein schalige, cooperaties vanuit de burgers en door en voor burgers…(zelfs een duurzaamheidsavond voor georganisserd, mensen uit friesland gehaald die voorbeelden aandroegen welke mogelijkheden we daarvoor hebben als gemeente…
BIJ DE beleidsnota Zonneparken.. dat was niet ons beleid dat is een uitstap naar een investeerder waardoor er een nota omheen geschreven moest worden…
DIT PLAN… hele stuk .. haren rijzen je te bergen!

Enfin u hebt het zelf kunnen lezen’

10.2 paragraaf participatie

even in herinnering: De participatie van burgers was ons uitgangspunt..de burger zou actief meedoen, initiatieven ontwikkelen en direct voordeel ondervinden in de vorm van lastenverlichting… met als uitgangspunt het energieneutraal maken van onze gemeente..bijdragen aan oplossen van problemen ontstaan door klimaat veranderingen…klimaatveranderingen

Dit plan van 120 hectaren staat 2 hectaren af conform de marktwaarde aan cooperaties…(geschikt voor 550 huishoudens van de 16.000 die we hebben)
PF zal bedrijven en particulieren aan bieden deel te nemen in financiering 2500euro participeren in de grond.. heel wat anders dan participeren in projecten en daarvan proviteren door verlaagde osten voor energie..en voor hoeveel mensen is dit speculeren haalbaar?

In aanmerking nemende: punt 4 op 27 juni heeft de raad beleidsnotitie vast gesteld..aanleiding voor deze notitie was de wens van de gemeente om ruimte te bieden en sturing te geven aan de initiatieven voor het opwekken van energie= staaltje taalkunde..maar de goede lezer voelt zich met dit stukje in de maling genomen: deze notitie is rond Powerfield geschreven om dat plan mogelijk te maken.

Art 5.

Stukje naar gevoel bij... heeft de schijn van een zoenoffer/ goedmakertje om de omwonenden tevreden te houden, blij te maken met een dooie mus en de aandacht af te leiden van waar het hier omgaat.: schade aanrichten, inwoners passeren en dan zonnnedak als cadeautje en toelage als bijdrage voor voortbestaan en leefbaarheid van Harpel. Daarbij kwam deze bijdrage achteraf als eis aan de investeerder en niet van hem zelf.

Art. 6

Er is geen planschadeanalyse opgesteld en daarachter “ om een eventueel nadeel zij kunnen ervaren..klinkt niet echt als een zeker plan, we hebben gezien hoe veel ellende de gasboringen met zich mee hebben gebracht in dat kader en de NAM is nog semi-overheid. Wat zijn daar dan de richtlijnen voor? Wat is nadeel, wat is last?

Art. 7

Allerlei afspraken voor al het mis gaat..maar wat komt er van die vergoedingen terecht als Powerfield failliet gaat? Om maar dichtbij mijn partij te blijven: van een kale kip kun je niet plukken.

Art. 8

punt2. hier spreekt met over een overeenkomst die niet openbaar is, niet in bezit maar ingezien is door de gemeente…dat vraagt van de raad het vertrouwen af te gaan op het oordeel van het college..in dit geval is dat voor mijn partij niet gemakkelijk…Misschien toch belangrijk daar iets over te zeggen of te kijken of een deel daarvan aan de raad voorgelegd kan worden

punt 5.

Wat nu als de bessenteelt niet rendabel is, niet levert wat men belooft…wat gebeurt er dan mensen de mensen die daar werken? Is daar dan iets voor geregeld?

10.03

Participatie:

Art 3

De ontwikkelaar is bereid om een deel van het park aan te bieden voor een zgn. postcoderoos. Door dit te doen in de vorm van een turnkey aanbieding tegen een markconforme prijs wordt een belangrijke voorsprong verkregen op andere initiatieven die, nadat een energiecoöperatie is opgericht, nog moeten zorgen voor een zonnepark. Deze complexe en langdurige fase wordt met deze aanbieding overgeslagen

PF dringt hier als het ware, die neemt de voorsprong op andere initiatieven voor waardroor andere initiatieven worden weggedrukt, ga naar de achtergrond worden gedrongen en stelt men hier eigenlijk dat deze fase wellicht te moeilijk is voor andere initiatief nemers..daarbij is volgens mij ook deze handeling vooral positief voor PF zelf.
Slechts 550 huishoudens van de 16.000 hebben daar profeit van itt het plan van oorsprong waarbij elke burger voordeel zou hebben.
Wij achten het wel van belang dat niet een ontwikkelaar maar hetzij de gemeente hetzij een onafhankelijke derde verantwoordelijk wordt voor het stimuleren van het initiatief tot oprichting van een energiecoöperatie en het begeleiden van de tot standkoming daarvan. Immers, het belang van een ontwikkelaar behoeft niet parallel te lopen met het belang van het
lokale bestuur en de lokale bevolking bij deze vorm van betrokkenheid

DAT waren we als gemeente ook van plan…dat was ons uitgangspunt..daar hebben we zelfs iemand uit Friesland voor uitgenodigd die ons infromeerde over onze mogelijkheden daarin.

Het is mogelijk dat er vanuit de bevolking geen of nauwelijks belangstelling is voor een dergelijke vorm van betrokkenheid. Het spreekt voor zich dat een ontwikkelaar niet gehouden is om voor onbeperkte tijd een deel van het park beschikbaar te houden. Integendeel: het deel van de “postcoderoos” zal tegelijk met de rest gerealiseerd moeten worden…..

Wat een negatief uitgangspunt en..terwijl er veel mesnen in onze gemeente bezig zijn met initiatieven en de zogenaamde gunst dus en wat een discutabele gunst..die zomaar onder tijdsdruk kan komen te vervallen.

Art 4

Ipv deelname aan projecten die zorgen voor lasten vermindering voor iedereen, kan men nu voor 25.000 euro beleggen in grond?? Voor wie is dat weggelegd?

art.6 planschade:

Door de gemeenteraad is eveneens gevraagd de belangen van omwonende voldoende in acht te nemen en hun belangen te waarborgen…uit de zienswijze blijkt niet dat dat gelukt is.

Daarbij, ook hier geldt dat er allerlei regelingen op papier kunnen staan..(wij dragen kennis van dit aanbod…kunnen wij die overeenkomst te zien krijgen? ) Blijft toch altijd vaag…kijk naar de ellende met de NAM en dan gaat het daar nog om een semi-overheidsbedrijf en wat gebeurt er als Power field failliet gaat…met al die afspraken?

Art. 7

Men moet het park en wat er van over is opruimen indien het niet goed gaat. Maar wat nou als PF failliet gaat…dan is er ook geen geld voor het opruimen? Wat is daar dan het gevolg van?

Art 8

partijen onderkennen in de overeenkomst dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor het eisen van het exploiteren van een blauwe bessenkwekerij redelijkerwijs niet meer van de contractpartij kan worden geëist. In dat geval moet er de mogelijkheid zijn om in onderling overleg tot een andere teeltvorm en exploitatie te komen, waarbij de zowel de landschappelijke inpassing als een rendabele eploitatie wordt bewerkstelligd.

Wat wordt er bedoeld met de zin..(vetgedrukt!)voorlezen..soort indekking net als: met de kennis van nu..als iets verkeerd gegaan is…

En wat is er dan geregeld in dat geval voor de mensen die daar aan het werk zijn?

10.04 legal

Allereerst: Ik snap de inhoud van het stuk van Jaarsma Legal, dat eigenlijk alleen maar over geld gaat, maar wat is de aanleiding om dit te laten schrijven? Mevr Jaarsma haalt een heleboel voorbeelden aan van soorten van overeenkomsten die wel of niet toelaatbaar zijn, maar over de particpatie overeenkomst tussen de gemeente en Zonnepark Vlagtwedde BV schrijft zij niets. Daarbij boezemen woordkeuzes als: naar mijn weten, voor zover ik na kan gaan, niet echt vertrouwen in. Is zij wel onafhankelijk? De participatie overeenkomst lijkt te zijn opgesteld door Zonnepark Vlagtwedde BV ( die heeft kennelijk al zijn handtekening gezet) en niet door de gemeente. Helemaal onderaan in de tekst is het logo van Jaarsma Legal te zien. Is zij in dienst van Powerfield of aan dit bedrijf gelieerde BV's?

Om tot een afronding te komen:

Vervolgens denk ik dat de gemeenteraad moet ophouden te willen meebesturen met het college. De raad moet zich als toezichthouder gaan opstellen. Het college zou opgedragen moeten worden te stoppen c.q. de raad moet besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Er zijn namelijk heel veel bedenkingen:

De toezichthouder (gemeenteraad) kan vaststellen dat alle sussende berichten van vóór het zomerreces dat het tot een akkoord zou komen tussen Powerfield en de omwonenden, gelet op de ingekomen zienswijzen, niet gelukt is.

Een bedenking is ook dat in aanloop naar de herindeling de gemeenteraden gezamenlijk hebben uitgesproken een fase 2 gemeente te willen zijn. Dat wil zeggen voldoende inspraak voor de burgers en geen beslissingen van bovenaf door het gemeentebestuur.

een andere bedenking is dat in alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen "burgerparticipatie" wordt vermeld al seen onderwerp dat voor hen erg belangrijk is; dit wordt kennelijk de mond beleden en in de praktijk met de voeten getreden.

Nog een bedenking: de rol van de burgemeester zoals die in artikel 170 van de Gemeentewet omschreven is:

1 De burgemeester ziet toe op:

a. een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken;

b. een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden; zou dat in ieder geval Bellingwolde kunnen betekenen: dit hele gebeuren legt een enorme claim op de nieuwe gemeente, zo vlak voor (2 maanden) voor de gemeenteraadsverkiezingen

c. de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;

d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;

e. een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur.

2 De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente.

Tot slot zou mijn partij graag nog het volgende willen vragen:

1.Zouden wij de statuten van Zonnepark Vlagtwedde BV toegestuurd kunnen krijgen?.

2.Gebeurt het beleggen in grondobligaties onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten(AFM)? Mocht dat niet zo zijn, waarom niet? Acht het college het in dat geval verantwoord om in zee te gaan met een partij die buiten het toezicht van AFM functioneert?

3 naar mijn informatie is Powerfield een bedrijf dat rugdekking vindt bij de Chinese Chint Group., is datwaar? Deze group doet in chemiefabrieken en mijnbouw daarbij is er van PF nog niets van de grond gekomen en hoe verhoudt zich dat met het gedachtengoed van Cittaslow?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer