Statie­geld­al­li­antie


28 maart 2018

Motie

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente

Westerwolde, in vergadering bijeen 28 maart 2018

Constaterende dat:

 Zwerfafval een hardnekkig probleem is voor veel

gemeenten. Eén van de oplossingen voor het verminderen

van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van

statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld

zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd.

Onderzoek in opdracht van de regering door CE Delft laat

zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van

deze groep zal verminderen met zeventig á negentig

procent. Zo worden straten, parkjes, speeltuinen en

natuurgebieden niet vervuild met plastic en zorgen we voor

een daling van de plastic soep in het water en zee!


 Er een maatschappelijk initiatief is ontstaan, de

statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk

Benelux, die de overheid wil oproepen om ‘structurele en

eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van

statiegeld op alle PET-flessen en blikjes’. Elke organisatie

kan zich aansluiten bij deze alliantie.


 Steeds meer gemeenten en andere organisaties zich

aansluiten.

Deze organisaties laten daarmee zien dat er een breed

draagvlak is in de samenleving om zwerfafval door middel

van statiegeld tegen te gaan.

 Meer informatie over de statiegeldalliantie en hoe de

gemeente zich kan aansluiten: https://statiegeldalliantie.or...

Overwegende dat:


 In het coalitieakkoord veel aandacht is voor het terugdringen

van de afvalstromen. Zie onderstaand citaat: “We zijn voor

het standpunt dat de vervuiler betaalt, maar zien de

verpakkingsindustrie als de echte vervuiler en daarvoor

hoeven de inwoners niet de rekening te betalen”.


 De gemeente Westerwolde een groene gemeente is en

bewoners veel waarde hechten aan een schone

leefomgeving, zodat het van belang is om het initiatief van

de Statiegeldalliantie te steunen.

 Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een

statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met

als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het

zwerfafval sterk is verminderd;

 Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het

gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en

door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt

uitgestoten en minder afval wordt verbrand;

 De gemeente Westerwolde zich kan aansluiten bij de

Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft

aan de Tweede Kamer.


Verzoeken het college om:

als gemeente Westerwolde aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie

en zodoende de regering op te roepen statiegeld op plastic

(PET)flessen en blikjes in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren, GroenLinks,
Gemeentebelangen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer