Druk bezochte infor­ma­tie­bij­een­komst Wedder­bergen


15 februari 2019

foto bijeenkomst: Jan Glazenburg / RTV Westerwolde

foto boezemgebied: Catharina Glazenburg / RTV Westerwolde


Gisteravond was de zaal van buurthuis De Voortgang in Wedde vol betrokken inwoners die de moeite hadden genomen om naar de informatievond over de uitbreiding van camping Wedderbergen te komen. Na de visie van verschillende belanghebbenden waaronder het IVN kon er gediscussieerd worden en al gauw bleek dat er bij de inwoners veel kennis van historie en liefde voor het boezemgebied was en werden er kritische vragen gesteld. Wat vooral opviel was dat de wethouder niet echt bereid was enige ruimte te geven aan andere mogelijkheden wat niet alleen verontwaardiging opriep bij de mensen maar ook boosheid. Terecht wezen zij op de woorden van het college van B&W en verschillende partijen over burgerparticipatie en inspraak van omwonenden. Des te schrijnender was het dat er vanuit het college eigenlijk alleen maar werd gesproken over het mee mogen denken van de bevolking over de inrichting van het compensatiegebied. Een compensatiegebied dat door het college is gekozen, terwijl het gebied in feite helemaal geen compensatie is van het unieke stukje natuur in het boezemgebied. En vooral ook, omdat daarmee alle stappen waar de bevolking juist in gehoord dient te worden overgeslagen worden; een enorme onderschatting van het luistervermogen van de aanwezigen en een aantijging aan hun intelligentie.

De geschiedenis over de ontwikkelingen, weergegeven door verschillende aanwezigen, van de afgelopen 30/40 jaar liet een verhaal zien van een ondernemer die niet alleen van een natuurgebied met beperkte mogelijkheden tot kamperen, een recreatiegebied maakte met een beetje natuur, waarvan met de huidige uitbreidingsplannen wederom een kwetsbaar en belangrijk stuk natuur verloren gaat. Maar ook ondernemer die zijn eigen gang gaat en activiteiten waarvoor een andere burger gestraft zou worden, gewoon kan uitvoeren terwijlde gemeente hem zijn gang laat gaan. Zo was de ondernemer al begonnen met het kappen van bomen en het graven van sleuven zonder dat de vergunning rond was en als antwoord op de vragen, die de Partij voor de Dieren hierover stelde, gaf de wethouder aan dat alles legaal zou worden door achteraf alsnog de vergunning te geven. Veel oplettende inwoners hebben de zaken goed in de gaten gehouden en kwamen tijdens de informatiebijeenkomst met stuitende voorbeelden waar de wethouder nauwelijks op reageerde.

Het is duidelijk dat het niet de bedoeling was met bewoners in gesprek te gaan en hun mening belangrijk dan wel doorslaggevend te vinden, maar de inwoners te laten zien dat het college een goede keuze had gemaakt en waarom het daarvoor had gekozen; de wethouder zou de meningen van de avond meenemen……we weten inmiddels wat daarmee bedoeld wordt! Bijna alle partijen uit de raad waren vertegenwoordigd en hebben de oproep gehoord van de aanwezigen om goed te luisteren naar wat er die avond is uitgesproken door de inwoners. Als reactie gaf de wethouder aan dat er ook mensen voor het plan waren, hij zei niet om wie het ging en hoeveel dat er waren, maar op deze avond waren die niet aanwezig.

De wethouder herhaalde vele malen dat hij een aanvraag volgens de wet moest behandelen en dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat de wethouder geen keuzemogelijkheden heeft. Het college had de aanvraag voor uitbreiding van de camping in het boezemgebied ook af kunnen wijzen. De wethouder deed echter voorkomen alsof hij die keuze niet had. De wethouder sprak over algemeen belang terwijl daar in de raad al over werd gezegd dat daar natuurlijk geen sprake van was, dat het hier gaat om het belang van een ondernemer die uit wil breiden ten koste van een prachtig en belangrijk stuk natuur. Voor alle aanwezigen onbegrijpelijk dat economische belangen van een individu, dat zich kennelijk niet aan de regels hoeft te houden, zwaarder wegen dan het behouden van natuur en de wens van de bevolking. Daar komt bij dat er weer over de hoofden van in plaats van met de bevolking gesproken en gehandeld wordt. Wederom worden beslissingen genomen tegen het gedachtengoed van Cittaslow in, maar ook gaat het om niet naleven van afspraken die gemaakt zijn om dit gebeid te beschermen; het is een stuk natuur waar men niet aankomen mag!

Onze gemeente mag zich gelukkig prijzen dat bewoners betrokken zijn, goed op de hoogte zijn, mee willen denken over het mooi houden van onze gemeente en het beschermen van belangrijke natuur en de moeite nemen daar veel tijd en een vrije avond aan willen besteden.

Wordt vervolgd…..

Edith van der Horst

Partij voor de Dieren