Gemeen­teraad Wester­wolde moet zijn verant­woor­de­lijkheid nemen


21 september 2018

Met verwijzing naar een democratisch gehouden hoorzitting wringt de gemeenteraad van

Westerwolde zich in allerlei bochten om toch vooral niet een inhoudelijk afweging te hoeven maken over de beantwoording van de vraag of de megastal in Blijham er wel of niet moet komen. IVN heeft een zienswijze tegen de megastal ingediend, die behandeld is in een hoorzitting op 17 juli 2018. Het advies van de hoorcommissie en de stemverklaring van één van de coalitiepartners luidt vrij vertaald dat de megastal er moet komen, omdat het als zodanig in het coalitieakkoord vermeld staat. De betreffende coalitiepartij is tegen de megastal maar gaat toch mee in het besluittraject dat moet leiden tot de realisatie van deze megastal. De wethouder (lid van deze coalitiepartij) lichtte dit standpunt tijdens de commissievergadering van 12 september 2018 nader toe: het traject loopt al lang, namelijk acht jaren. Het kan echter niet zo zijn dat een bestuursorgaan geen bestuurlijke afweging wil maken over een lastige kwestie omdat die al zo lang loopt. Het getuigt daarom van onbehoorlijk bestuur om de lange looptijd als argument te gebruiken om nu dan toch maar het hoofd te buigen en in te stemmen met deze megastal. Het gegeven dat de kwestie al acht jaren de bestuurlijke gemoederen bezig houdt, geeft al aan hoe moeilijk de kwestie ligt. Het bizarre is dat de coalitiepartij die de stemverklaring bij het advies van de hoorcommissie heeft afgegeven, in het verleden in de toenmalige gemeenteraad van Bellingwedde tegen de komst van de megastal heeft gestemd.

De gemeenteraad wordt op 3 oktober 2018 gevraagd volledig in te stemmen met het advies van de hoorcommissie – en dus ook met de ambivalente stemverklaring. In dit advies worden juridische argumenten te berde gebracht uit andere adviesrapporten om de door het IVN ingediende zienswijze te weerleggen. De meerderheid van de raad heeft in de commissievergadering van 12 september 2018 kenbaar gemaakt het advies van de hoorcommissie volledig over te nemen en zich niet te willen bezig houden met bestuurlijke overwegingen. Daarmee loopt de raad weg voor zijn verantwoordelijkheid. Net als de mannen van het kanton Appenzell Innerrhoden in Zwitserland in 1990 wegliepen voor hun verantwoordelijkheid. In beide gevallen verschool men zich achter het democratisch besluitvormingstraject. De raad van Westerwolde verschuilt zich achter de hoorzitting; de mannen in Appenzell Innerrhoden verscholen zich achter de uitslag van een gehouden referendum. De mannen hadden namelijk bij democratische meerderheid besloten dat het vrouwenkiesrecht niet ingevoerd moest worden. Het centrale gezag in Zwitserland heeft uiteindelijk ingegrepen en in 1991 werd in dit allerlaatste kanton het vrouwenkiesrecht alsnog ingevoerd.

In datzelfde jaar 1991 werden de meeste asbesttoepassingen verboden. Het heeft lang geduurd voordat men er van doordrongen was dat dit verbod op gebruik van asbest er moest komen. Iets vergelijkbaars geldt ook voor megastallen. Al jaren is de trend dat men geen megastallen meer wil. De gemeente Westerwolde wil het niet meer in het kader van Cittaslow, de provincie wil het niet meer en heeft dat als zodanig vastgelegd in beleidsdocumenten en zelfs de minister van Landbouw heeft ​enige weken geleden opgemerkt dat we in 2030 toe moeten naar een kringlooplandbouw.

Samengevat: het algemeen belang vereist dat de gemeenteraad een bestuurlijk standpunt inneemt dat recht doet aan de huidige inzichten over megastallen. Namelijk dat zij niet langer gewenst zijn.

Net als dat het algemeen belang in 1991 vereiste dat er een algeheel verbod op het gebruik van asbest kwam en dat vrouwen niet langer uitgezonderd konden worden van het kiesrecht. De raad van Westerwolde moet zijn verantwoordelijkheid nemen door een besluit te nemen dat het algemeen belang van deze Cittaslow-gemeente dient. De Partij voor de Dieren kent en neemt haar verantwoordelijkheid.

Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde

Wij zijn tegen: