Advies hoor­com­missie uitbreiding melk­vee­hou­derij in Wester­wolde


7 september 2018

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 4 augustus 2018, stond een artikel over de uitbreiding van een melkveehouderij en het advies daarover vanuit de Hoorcommissie. In het artikel wordt vermeld dat het advies, van deze commissie,naar de raad is dat dit bedrijf moet kunnen uitbreiden van 550 naar 1250 dieren; een ruime verdubbeling!

Feit is:

  • dat dergelijke bedrijven dierenleed met zich meebrengen,
  • de CO2 en methaangas uitstoot doen toenemen terwijl men landelijk probeert de hoeveelheid daarvan te beperken,
  • boeren op dit moment geld krijgen om hun veestapel in te krimpen ten einde de klimaatafspraken te kunnen halen,
  • er afspraken liggen dat boeren het aantal dieren in hun bedrijf terug moeten brengen naar het niveau dat zij in 2015 hadden,
  • er afgelopen periode 65.000 koeien extra naar de slacht zijn gegaan om landelijk de veestapel te verkleinen,
  • de veehouderij een van de grootste oorzaken is van de klimaatsproblematiek,
  • gemeente Westerwolde uitdraagt een Cittaslow gemeente te willen zijn waar, zo kunt u lezen op de site van de gemeente, exclusieve landbouw wordt gevoerd

Ook moet het verwarrend zijn voor de mensen die op de PvdA hebben gestemd dat hun partij landelijk tegen megastallen is maar voor een uitbreiding in Westerwolde, zeker omdat in de voormalige gemeente Bellingwedde al eerder een verzoek om uitbreiding aan de orde is geweest en de raad toen geen verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven; de fractie van de PvdA, inclusief huidig wethouder Huizing, was toen ook tegen het afgeven van die verklaring.

De vraag is wat de waarde van dit advies is aangezien de Partij voor de Dieren en Groen Links al vroegtijdig uit deze commissie zijn gestapt omdat deze volgens hen afbreuk doet aan het democratisch proces. Volgens beide partijen zou de discussie en het komen tot een besluit plaats moeten vinden in de commissie -, en raadsvergadering en niet in een hoorcommissie bestaande uit 4 van de 19 raadsleden.

Het argument dat regelmatig werd gehanteerd in de voormalige raad van Vlagtwedde, dat nu kennelijk ook weer terug is in Westerwolde en dit advies moet rechtvaardigen, is dat wanneer men niet tot dit besluit zou zijn gekomen er ​sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. Je zou toch denken dat het toestaan van deze uitbreiding, in deze tijd, met de huidige kennis en klimaatproblemen, juist getuigt van onbehoorlijk en achterhaald bestuur en het achter de feiten aanlopen van bestuurders.

Wanneer de discussie en besluitvorming over dit onderwerp door de raad wordt behandeld zullen de Partij voor de Dieren en Groen Links, gefundeerd, tegen deze uitbreiding stemmen.

Edith van der Horst

fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Werkgroep brengt bezoek aan Stichting Evita

Afgelopen woensdag (23 mei j.l.) hebben een aantal leden van de werkgroep een bezoek gebracht aan Stichting Evita (https://ww...

Lees verder

Gemeenteraad Westerwolde moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Met verwijzing naar een democratisch gehouden hoorzitting wringt de gemeenteraad van Westerwolde zich in allerlei bochten o...

Lees verder