Wester­woldse gemeen­teraad verdient méér!


25 oktober 2018

Het leek allemaal zo mooi een kleine drie jaar geleden: de beide nog te fuseren gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde gingen begin 2016 gezamenlijk een traject in om na de herindeling als een eigentijdse en moderne gemeenteraad in Westerwolde aan de slag te gaan. Kernbegrippen: weg uit de raadzaal en vergaderen op locatie, geen knellende reglementen en protocollen meer waardoor er meer discussie in de raadzaal zou komen en de samenleving betrekken bij het nemen van raadsbesluiten. De nieuwe gemeenteraad van Westerwolde is nu tien maanden in functie. Tijd om alsfractie van de Partij voor de Dieren een tussenbalans op te maken en vast te stellen dat van al die goede voornemens niets terecht is gekomen. De raad zit in een hemzelf opgelegde dwangbuis van commissie- en raadsvergaderingen, waarin de wil van het college en de coalitie domineert. Een voorbeeld. In maart 2018 meldde het college de raad dat het huishoudboekje zwarte cijfers schreef. Nu, een half jaar later, blijken er enorme tekorten te zijn en moet er jaarlijks ruim een miljoen Euro bezuinigd worden. En de raad? Hij zat er bij en keek er naar. Binnenkort moet de raad de begroting 2019 vaststellen. Het college heeft tot in detail omschreven waar bezuinigd moet worden. De raad heeft de keuze te kiezen tussen de varianten “ja” en “ja”. Want als je als raad tegen de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen bent, moet je met alternatieven komen. Maar hoe moet je dat doen als je als raadslid één keer in de drie weken op het gemeentehuis bent voor een vergadering? Als Partij voor de Dieren hadden wij graag gezien dat het college (belast met het dagelijks bestuur en leidinggevende van zo’n 200 ter zake kundige ambtenaren) de raad alternatieven zou voorleggen waaruit – al dan niet na overleg met de inwoners – een keuze gemaakt had kunnen worden. Vervolgens kunnen de fracties in de raadsvergadering met elkaar in discussie gaan en op basis van argumenten met elkaar bepalen wat het beste is voor de gemeente Westerwolde. Dit zou dan betekenen dat het college daarmee de regie uit handen geeft. Of, anders gezegd, dat de raad de regie neemt.

Als Partij voor de Dieren moet het ons van het hart dat wij discussie in de gemeenteraad missen. Onze fractie brengt regelmatig argumenten in, waar niet of nauwelijks op wordt gereageerd door raadsleden. Niet zelden beperken raadsleden zich tot het voorlezen van een stuk tekst op papier, vaak gericht tot de wethouder. Waarmee raadsvergaderingen verworden tot wethoudersvergaderingen. Wij zijn van oordeel dat commissievergaderingen bedoeld zijn als voorbereiding over een te nemen besluit. Wethouders kunnen op dat moment bevraagd worden over een te nemen raadsbesluit. Wij zouden graag zien dat in de raadsvergaderingen geen wethouders meer aan tafel zitten (de technische vragen zijn beantwoord) en dat de raadsleden onderling met elkaar in debat gaan om een besluit te nemen, zodat een raadsvergadering weer een echte raadsvergadering wordt. Mocht de komst van een wethouder in de vergadering gewenst zijn, dan wordt hij afzonderlijk opgeroepen. Net als bij vergaderingen van de Tweede Kamer waar de minister in een wachtruimte zit. De tekst in de Gemeentewet luidt niet voor niets dat een wethouder door de raad kan (dus niet hoeft) worden uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn. Waarom dit voor de Partij voor de Dieren zo belangrijk is? Onze kijk op de samenleving wordt gevormd vanuit het welzijn voor mens én dier. Iemand die zijn stem uitbrengt op de Partij voor de Dieren doet dit weloverwogen, júist omdat onze partij zich onderscheid van de overige reguliere partijen door haar idealistische inslag. In Westerwolde hebben tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen 626 mensen hun stem op onze partij uitgebracht. Deze stemmers verwachten dat met de door hun uitgebrachte stem ook hun kijk op de inrichting van de samenleving voor het voetlicht gebracht wordt. Door het ontbreken van ​discussie in de raad komt dat niet uit de verf. De wenst tot discussie lijkt daarmee uit eigenbelang ingegeven te zijn. Maar ook de andere – reguliere – partijen kunnen zich meer profileren door hun standpunten beargumenteerd in te brengen. Het leidt tot een win-win situatie. De zes fracties in de gemeenteraad van Westerwolde vertegenwoordigen een achterban. Van deze fracties mag verlangd worden dat hun stemmers daadwerkelijke kunnen zien en horen hoe in de praktijk hun belangen worden behartigd. Om een concreet voorbeeld te geven: de standpunten van GemeenteBelangen en van de Partij voor de Dieren staan soms lijnrecht tegenover elkaar. In de vorige raadsperiode hadden beide partijen desalniettemin een luisterend oor voor elkaars standpunten, werd er met elkaar gedebatteerd en respecteerden we elkaars meningen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017 werd, tijdens de oriënterende gesprekken, de Partij voor de Dieren door GemeenteBelangen gevraagd of wij er eventueel voor open stonden om mee te schrijven aan het coalitieakkoord. Daaruit bleek dat niet ter zake doet of je coalitie of oppositie bent, dan wel of je de grootste of kleinste partij in de gemeenteraad bent. Een uitgestoken hand van GemeenteBelangen waarmee uiting werd gegeven van verbinding tussen politieke partijen. Een handreiking die we bijzonder gewaardeerd hebben. Alle politieke partijen in de gemeente deden er op dat moment toe. Onze fractie ervaart na tien maanden echter uitsluiting van het politieke proces. Dit doet geen recht aan de – in ons geval – 626 inwoners die de moeite genomen hebben naar de stembus te gaan om een stem op onze fractie uit te brengen. Ook deze minderheid dient gehoord te worden! Het loslaten van machtsdenken en het omarmen van transparantie en kwaliteit van het debat zal het vertrouwen in de lokale politiek bevorderen. Dat is in het voordeel van alle politieke partijen in Westerwolde. Daarom onze oproep aan de overige fracties om met elkaar de gemeenteraad het gezag te geven die het verdient.

Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde