Betreft: geluids­normen bedrij­ven­terrein in Ter Apel


Indiendatum: feb. 2019

Aan het college van burgemeester en wethouders

Laude, 6 februari 2019.

Betreft: geluidsnormen bedrijventerrein in Ter Apel.

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van 1 februari 2019 stond een artikel over het verruimen van geluidsnormen op het bedrijventerrein in Ter Apel.

De Partij voor de Dieren heeft zich destijds ingespannen om te laten onderzoeken welke mening de directe omwonenden zijn toegedaan. De uitkomst was dat de omwonenden geen uitbreiding wilden, omdat ze nu al geluidsoverlast ervaren. Wethouder Huizing antwoordde in de raad als antwoord op mijn vragen dat bijvoorbeeld onderzocht zou kunnen worden of er huizen geïsoleerd moesten worden tegen deze geluidshinder. Maar dat betreft het wegnemen van geluidshinder in de woning. Geluid van buiten, dat zomerdag door een open raam het huis in komt, maar ook om het huis en in de tuin haal je daarmee natuurlijk niet weg.

De woorden van wethouder Huizing betreffende de geluidsnormen waren dat het nieuwe bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad zal worden voorgelegd. Daartoe moest het college vooraf diverse voorbereidingen verrichten, zoals met omwonenden en aanliggende gemeenten planschadeovereenkomsten sluiten. In verband met het ontbreken van geluidsruimte en de wens van het college om uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken wil het college medewerking verlenen in de vorm van het wijzigen van het bestemmingsplan (het verruimen van de geluidsnormen). Na het doorlopen van de daarvoor noodzakelijke procedures heeft de gemeenteraad het laatste woord om al dan niet in te stemmen met het voorstel van het college tot het wijzigen van het bestemmingsplan.

De handelswijze van het college roept bij mij het woord “ regentesk “ op door dat het kennelijk koste wat het kost de geluidsnormen van het bedrijventerrein in Ter Apel wil verruimen. Als het college iets wil dat niet volgens de huidige regels kan, dan worden deze regels zodat het wel kan. De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het welzijn en een gezonde leefomgeving van de omwonenden.

Gelet op bovenstaande stel ik u de volgende vragen:

1. Het zou niet zo moeten zijn dat omwonenden en inwoners slechts geïnformeerd worden over welk plan er door anderen voor hun leefomgeving wordt bedacht. Wat zijn de overwegingen van het college geweest om niet eerst met alle betrokkenen en omwonenden om tafel te gaan en daarna invulling te geven aan het voornemen tot het wijzigen van het bestemmingsplan? Of is er al opnieuw met de omwonenden gesproken (en zo ja, wat is daar uitgekomen)?

2. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat als omwonenden aangeven nu al last te hebben van geluidshinder en geen verhoging van de decibellen te willen dat dan ook niet alle voorbereidende procedures voor een bestemmingsplanwijziging doorlopen hoeven te worden. Bovendien voelt de Partij voor de Dieren zich door het college gepasseerd omdat – nu deze plannen de inwoners van Ter Apel direct raken – de raad niet over deze voornemens geïnformeerd is. De Partij voor de Dieren vraagt u daarom nu reeds de gemeenteraad een principebesluit voor te leggen over het wel of niet nader onderzoeken van de mogelijkheden de geluidsnormen op het betreffende bedrijventerrein te verruimen.

3. Hebben zich al bedrijven bij de gemeente gemeld die zich na verruiming van de geluidsnormen hier willen vestigen? Zo ja, welke bedrijven?

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer