Open­staande vragen en verstrekken infor­matie over ontwerp­be­sluit verklaring van geen beden­kingen camping Wedder­bergen


Indiendatum: feb. 2019

Aan het college van B&W

gemeente Westerwolde,

Laude, 15 februari 2019

Betreft: openstaande vragen en verstrekken informatie over ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen camping Wedderbergen

Geacht college, geachte wethouder Huizing,

In de commissievergadering van 31 oktober 2018 is het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen camping Wedderbergen besproken. Tijdens de bespreking zijn een aantal vragen gesteld, waarop de wethouder op dat moment geen antwoord kon geven en ook is met betrekking tot een aantal zaken die aan de orde kwamen door de raad om nadere informatie gevraagd.

Hieronder geef ik aan welke vragen nog beantwoord moeten worden en om welke nadere informatie gevraagd is met het verzoek om deze informatie zo snel mogelijk aan de raad te verstrekken.

Op bladzijde 12 van het verslag van de commissievergadering van 31 oktober 2018 geeft de wethouder het volgende aan:

Tijdens de informatieavond op 14 februari 2019 werd door inwoners aangegeven dat de campingeigenaar ook een stuk grond bezit dat rechts van de Wedderbergenweg ligt (als je van de camping naar Wedde rijdt, grazen nu schapen op). Is er onderzoek naar dit gebied gedaan als uitbreidingsmogelijkheid ? Zo ja, wat was dan de uitkomst en wat waren daarvoor de argumenten. Zo nee, waarom is dit gebied niet onderzocht ?

Op bladzijde 12 van het verslag van de commissievergadering van 31 oktober 2018 geeft de wethouder het volgend aan:

Als u met het antwoord van de provincie doelt op de brief van de provincie die ik als bijlage heb bijgevoegd, dan is dit een ambtelijke reactie, want de brief is ondertekend door het hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving. De inspreekster mevrouw Jansen heeft naar het standpunt van GS gevraagd. Uit de aan de raad verstrekte stukken wordt nergens duidelijk wat het bestuurlijke standpunt van de provincie is. Ik verzoek u daarom:

1. Om het bestuurlijke standpunt van de provincie z.s.m. aan de raad te verstrekken.

2. Indien u op een andere brief van de provincie doelt dan de bijlage die ik toegevoegd heb, dan verzoek ik u deze brief per omgaande aan de raad te verstrekken, want deze is immers in uw bezit.

Op bladzijde 12 van het verslag van de commissievergadering van 31 oktober 2018 geeft de wethouder het volgend aan:

De wethouder geeft in de beantwoording aan niet te weten waar het op gebaseerd is. Ik verzoek de wethouder deze vraag alsnog z.s.m. te beantwoorden.

Op bladzijde 13 van het verslag van de commissievergadering van 31 oktober 2018 geeft de wethouder het volgend aan:

Ook hier betreft het twee openstaande vragen, namelijk:

1. Het is niet bekend wat de provincie zal doen. Is dat inmiddels wel bekend?

2. Of de onderhandelingen definitief zijn mislukt geeft de wethouder aan dat niet te weten. Weet de wethouder dit inmiddels wel ?

Ik verzoek de wethouder deze vragen alsnog z.s.m. te beantwoorden.

Op bladzijde 13 van het verslag van de commissievergadering van 31 oktober 2018 geeft de wethouder het volgend aan:

Het college is inmiddels tegemoet gekomen aan het voorstel van de heer Brouwer. Op 14 februari 2019 vond een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Wedde plaats. Ik verzoek de wethouder om z.s.m. schriftelijk aan de raad te rapporteren wat de uitkomst van deze avond was en welke toezeggingen aan de aanwezige inwoners gedaan zijn met betrekking tot proces, bemensing en invulling van het inrichtingsplan voor het compensatiegebied.

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Overlegreactie81231

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer