Politieke vragen (en opmer­kingen) Begroting 2018


Algemene opmerkingen (en vragen) m.b.t. de begroting

*toelichting: In het Besluit Begroting en Verantwoording (dit is landelijke wetgeving) wordt aangegeven welke indicatoren gemeenten verplicht op moeten nemen in hun begroting. Voor meer info:

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/beleidsindicatoren-voor-begroting-en-jaarstukken-beschikbaar

blz 3 u noemt 5 prioriteiten..waarom staat Duurzaamheid er niet bij?

U schrijft daaronder: en dit allemaal vanuit de Cittaslow gedachten, betekent datdat CS de lat wordt waartegen wij elk beleid leggen…zeg maar dat CS het uitgangspunt wordt van ons beleid?

Blz 21/22 u heeft het over het op niveau houden van groen, dat niveau was in vlagtwedde bedroevend waarom heeft u daar niet gekozen voor een tandje hoger? Zeker omdat u daaronder schrijft: voldoende groen in de gemeente is onmisbaar voor een duurzame leefomgeving, groen is een voorwaarde voor in standhouden en zelfs verdere ontwikkeling van biodiversiteit. Een bomenbeleidsplan omvangt volgens u het inspecteren en onderhoud maar behelst dat niet veel meer:

herplanting en regels over kap bijvoorbeeld?

1. Jammer dat niet bij elk programma indicatoren genoemd staan en het daardoor dus ook lastig monitoren en evalueren is. We hoeven ons toch niet te beperken tot de indicatoren die in het kader van de BBV (Besluit begroting en Verantwoording*) voorgeschreven worden ? Ik hoor graag hoe mijn collega-raadsleden hier tegenaan kijken. Wat betreft de bijenmotie in programma 2 (blz. 22) hadden als indicatoren de in de motie genoemde activiteiten opgenomen kunnen worden, want die zijn meetbaar, of bij onderhoud groen de schouwopbrengsten, zoals voormalig Bellingwedde die kende, of de maatregelen in de notitie Onderhoud Openbare Ruimte van voormalig Vlagtwedde.

2.Het college noemt in de begroting al bepaalde nota’s en/of uitvoeringsprogramma’s die opgesteld gaan worden en er wordt in bepaalde gevallen ook aangegeven wanneer de nota klaar moet zijn. (bijv. op blz. 24 In 2018 gaan we werken aan een visie op duurzaamheid voor de Gemeente Westerwolde. Deze wordt eind 2018 opgeleverd met een uitvoeringsprogramma).) Gelukkig staan veel van de door het college genoemde nota’s nog niet op De Lange Termijn Agenda aangegeven en we gaan er dan ook van uit dat het college met de raad overlegt wanneer welke onderwerpen geagendeerd worden.

3.Het college noemt bij bepaalde programma’s het begrip burgerparticipatie. Zo wordt bijvoorbeeld in het programma 3 Bedrijvigheid en duurzaamheid (blz. 24) aangegeven: Participatie in de vorming van de visie is hier een belangrijk punt. We willen stakeholders zoals inwoners en bedrijven betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering. In de aanloop naar de herindeling hebben de toenmalige raden van Vlagtwedde en Bellingwedde aangegeven actief in gesprek te willen met inwoners en inwoners bij het beleid te willen betrekken. Ik hoor graag van mijn collega-raadsleden of zij dit inderdaad nog steeds belangrijk vinden. En als we dat met elkaar vinden, zijn de collega-raadsleden het dan ook met mij eens dat we dit als raad actief op moeten pakken en onze griffier vragen om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Blz 5: Door de fusie moeten in dit begrotingsjaar op vele beleidsterreinen harmonisatieslagen gemaakt worden.

Een belangrijke taak van de raad is de kaderstellende raad, ook als het gaat om beleid, hoe gaat het college er voor zorgen dat de raad deze kaderstellende taak m.b.t het harmoniseren van het beleid goed in kan vullen ? In de begroting wordt namelijk op verschillende plaatsen aangegeven dat het college een notitie op gaat stellen, bijvoorbeeld (op blz. 21): In dit kader en in het licht van de beleidsharmonisatie dienen we een nieuw Vergunning, toezicht- en handhavingsbeleid (VTH-beleid) op stellen. Tevens is het wenselijk om voor de gemeente Westerwolde een nieuwe Welstandsnota op te stellen. Of op blz. 24 In 2018 gaan we werken aan een visie op duurzaamheid voor de Gemeente Westerwolde. Deze wordt eind 2018 opgeleverd met een uitvoeringsprogramma.

Blz. 24 Programma 3 bedrijvigheid en duurzaamheid

U noemt op deze blz ook het belang van cosystemen…weet u ook dat de bomen, en hoe ouder hoe belangrijker, die op het moment zo massaal gekapt worden ook ecosystemen zijn?

Op deze blz is ook sprake van een van de keren dat u het belang van de invloed van inwoners noemt bij genoemde ontwikkelingen..kunt u vertellen hoe dat er in de praktijk uit zal zien?

Is het niet zo dat tussen de woorden circulaire en economie het woord ecologische…mist?

In dit programma gaat het wel heel erg om bedrijven en toerisme. Duurzaamheid wordt even kort aangestipt en er wordt aangegeven dat er een visie duurzaamheid ontwikkeld gaat worden. De PvdD gaat er van uit dat de raad, aan de voorkant, goed invulling kan geven aan haar kaderstellende rol m.b.t. deze visie. De PvdD wil graag met de collega-raadsleden bespreken wat de belangrijkste opgaven voor onze gemeente zijn als het gaat om duurzaamheid.

Het aantal indicatoren is ook hier erg mager. Er had bijvoorbeeld heel simpel een aantal genoemd kunnen jaarmarkten en beurzen

Blz. 27 en volgende Programma 2 Onderwijs

Blz 27: Het standpunt van weth Potze, dat de openbare scholen goed af zijn en horen te vallen onder de gemeente kan ik met heel mn hart ondersteunen, in de krant heeft hij hier in duidelijke taal over gesproken.

De afgelopen 20 jaar is gebleken dat hij daarin gelijk heeft, gezien al het geld dat naar de enorme salarissen aan de top is gegaan dat eigenlijk voor het primaire proces was, het wanbeheer en de schandalen waar we over hebben kunnen lezen in de kranten..het werkgever spelen met publieke gelden?

Op blz 46 zegt u ferm dat het goed gaat met de gezondheid in Nederland..en daarna spreekt u over uitdagingen bedoelt u daar: gevaar van resistente bacterien door te veel antibiotica gebruik, allerlei ziektes die door uitstoot ontstaan of verergeren? Ongezonde voeding, gebruik

van landbouwgif?

Hier worden veel wettelijke taken genoemd. Interessant zijn de niet-wettelijke taken die genoemd worden. Op blz. 29 staat bij onderwijshuisvesting: Behoud van openbaar basisonderwijs in de (kleine) kernen. Bedoelt het college hier het totale openbaar onderwijs binnen de hele gemeente Westerwolde ? En hoe denkt het college dit te doen m.b.t. de openbare basisscholen die onder SOOOG vallen ? En dat geldt ook voor de activiteit die het college op deze bladzijde noemt, namelijk: Jaarlijks overleg met het Dollard College om het voortbestaan van de locatie in Bellingwolde te borgen. Mag ik hieruit opmaken dat het college bereid is hier geld in te steken ? En wat betreft de indicatoren lijkt het ons sterk dat het college niet de gegevens mbt voortijdig schoolverlaten en achterstandsleerlingen boven tafel kan krijgen. Zie o.a. www.onderwijsincijfers.nl met de vsv-cijfers 2015-2016 per gemeente. En niet met de dooddoener aankomen dat als de bronhouder de gegevens niet verstrekt de gemeente geen extra inspanning hoeft te verrichten (blz. 142).

Blz 47 bij het kopje ongediertebestrijding denkt u dan ook aan alternatieven, die de pvdD al jaren heeft aangedragen, als alternatief voor gif?

Uit uw plannen blijkt dat u het milieu wilt beschermen betekent dat dat u ook werkelijk gaat monitoren, hoe gaat u dat doen? en begint u dan ook daadwerkelijk met nulmetingen zodat we verschillen ook kunnen gaan waarnemen? En gaat u dat dan ook doen met bodem, water en lucht?

Blz. 48 Programma 7 Milieu en gezondheid

Onder Milieubeheer geeft het college de volgende ambitie aan: Borgen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit programma (7) geeft het college aan de inwoners te willen betrekken bij het afvalbeleid. Gaat het college de inwoners ook betrekken bij het vaststellen van de kwaliteit van de leefomgeving, zoals stankoverlast en lawaaioverlast van mestbassins ?

Blz.50 Programma 8 Wonen

Het college kan het dus blijkbaar wel. compliment, want hier wordt duidelijk rekening gehouden met de rol en verantwoordelijkheden van de raad: de raad wordt gevraagd op welke wijze de raad de participatie van inwoners en stakeholders voor ogen heeft. Deze aanpak ziet de PvdD graag op alle beleidsterreinen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer