Tech­nische vragen Begroting 2018


Blz 7. Hier worden de uitgangspunten m.b.t. de meerjarenraming genoemd. Er staat o.a. dat uitgegaan wordt van een constant loon- en prijsniveau t.o.v 2018.

Wat wordt hiermee bedoeld en wat betekent dit voor wel/niet indexeren van bijvoorbeeld subsidies ?

Blz. 20 In de meerjarenbegroting stijgen de kosten voor veiligheid t/m 2020 fors.

Waar is daarvan de reden ?

Blz. 26 Hier wordt bij economische promotie, wat gaan we daarvoor doen aangegeven dat er een Promotieplan Westerwolde opgesteld gaat worden.

Hoe verhoudt het opstellen van dit plan zich tot de activiteiten van de Stichting Promotie Westerwolde. Blijft de gemeente de stichting subsidiëren en blijft SPW de huidige rol mbt de promotie van Westerwolde verrichten ? Gaat het in het promotieplan dan om aanvullende activiteiten ?

Blz. 32 Programma Sport Cultuur en Recreatie

Het college wil veel nieuwe activiteiten ontwikkelen en een groot deel zal naar verwachting pas eind 2018/begin 2019 of zelfs later starten. Het college gaat daarbij uit van een afnemend budget (meerjarenbegroting). Het lijkt juist aannemelijker dat niet in 2018, maar juist in de komende jaren extra budget nodig is. Graag uitleg m.b.t. begrote lasten en de afname daarvan.

Blz. 45 Programma 6 Sociaal Domein. In het coalitieakkoord geeft het college aan: Binnen de begroting kijken naar een oplossing om vanaf 2019 binnen de bestuursperiode stapsgewijze te komen tot afschaffing van de eigen bijdrage WMO, voor zoverre passend binnen het WMO-budget.

Het college heeft aangegeven te willen onderzoeken of de eigen bijdrage Wmo stapsgewijs afgeschaft kan worden. Dit betekent dat het college zelf de kosten gaat dragen. Daarbij geeft het college in de meerjarenbegroting aan dat er de komende jaren minder budget voor de Wmo begroot wordt. Hoe realistisch is in dat perspectief het stapsgewijs afschaffen van de eigen bijdrage ?

Blz. 53 Programma 9 Inwoners en bestuur

Hoeveel wachtgeld wordt op dit moment door de gemeente Westerwolde aan voormalige bestuurders/(voormalige) werknemers betaald ? Gelet op de 1,2,3 methode voor werkzoekenden wordt, neemt de PvdD aan, ook gemonitord of de bestuurders/(voormalige) werknemers zich voldoende inspannen om werk te vinden ?

Blz. 80 Risico´s

Het college geeft hier het volgende aan: Voor de begroting 2018 wordt het risicobedrag gebruikt dat is berekend bij de jaarrekening(en) 2016. De incidentele financiële risico’s werden daarbij geschat op € 2.125.000 en de structurele financiële risico’s op € 367.000. Op deze bladzijde worden twee risico´s uitgelicht. Welke andere risico´s zijn in kaart gebracht ?

Blz. 92 Huisvesting gemeente

Hier wordt aangegeven: Een eerste indruk leert dat het verspreid gehuisvest zijn over twee locaties om meerdere redenen erg onhandig is. Tegen welke problemen lopen de bestuurders en medewerkers aan ?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer