Algemene Beschou­wingen


11 juli 2018

Raad 11 juli 2018

Beste leden van de raad,

In herinnering het coalitieakkoord, waarover tijdens een raadsvergadering uitgelegdwerd dat er veel niet vast stond, waarin opgeroepen werd mee te denken en waarin het woord Duurzaamheid een belangrijke rol speelde. In het stuk dat nu voor ons ligt herken ik de uitspraken en beloften nauwelijks tot niet. Was ik toen optimistisch en had ik een complimenteus verhaal kunnen houden, nu ben ik ongerust en heb ik het gevoel dat we terug gaan in de tijd. Ik maak mij ernstige zorgen over een aantal voornemens en vooral ontbreken van belangrijke zaken.

Drie maanden geleden, om precies te zijn op 28 maart 2018, hebben wij de begroting 2018 vastgesteld. Een begroting die sloot met een voordelig saldo van € 92.000,-- dit jaar (2018), oplopend tot een overschot van ruim een half miljoen Euro in de jaren 2020 en 2021. De inkt van ons besluit is nog niet droog, of we krijgen van het college een kadernota toegezonden waarin sprake is van een noodzaak om structureel € 1.000.000,- - te bezuinigen. Dit is nodig omdat nu opeens zou blijken dat er in plaats van ruim een half miljoen Euro overschot er een tekort is van ruim een half miljoen Euro in de jaren 2020 en 2021. Een verschil van méér dan één miljoen Euro!! Ik kan hier geen chocolade van maken. Dat de maart- en meicirculaire een in de woorden van het college “grillig financieel beeld” laten zien verklaart wellicht een deel van de oorzaak, maar kan geen volledige verklaring zijn voor de noodzaak van een structurele bezuiniging van €1.000.000,--.

Waar ik met name teleurgesteld over ben is dat het college de raad de afgelopen maanden en weken niet geïnformeerd heeft dat de financiën van onze nieuwe gemeente er minder rooskleurig uitzien dan aanvankelijk aan het begin van dit jaar werden voorgespiegeld. Ook op 28 maart 2018 had al een winstwaarschuwing door het college afgegeven kunnen worden. Of beter gezegd: móeten worden. Hoewel ik deze algemene beschouwingen algemeen wil houden, ben ik in dit verband genoodzaakt in te zoomen op het gestelde onder het kopje Openbaar Groen en Openbare Ruimte op de bladzijden 7 en 8. Daarin staat dat projecten gedekt werden uit incidentele middelen en dat beheerplannen ontbreken, dat er in het verleden geen planmatig onderhoud is verricht, dat er onvoldoende vervangingsinvesteringen gedaan zijn op het gebied van groot materieel en dat de vrijgevallen kapitaalslasten die zijn vrijgevallen niet zijn gereserveerd. Hiermee wordt voor mij voor het overgrote deel verklaard waarom er nu opeens structureel voor één miljoen Euro bezuinigd moet worden. Maar dit kunnen toch geen nieuwe feiten zijn die nu pas bekend geworden, als raad hebben wij bij de besprekingen van nota OOR herhaaldelijk gewezen op het gebrek aan inzicht in onderhouden het ad hoc beleid en aangedrongen op transparantie en een goede financiële onderbouwing. Ik mag toch aannemen dat de accountant in zijn overleggen met het college hier al op gewezen heeft? Waarom heeft het college daar de raad niet al eerder over geïnformeerd? De door ons – raad - op 28 maart 2018 vastgestelde begroting had nooit op deze manier aan ons voorgelegd mogen worden. Kennelijk is het college dezelfde mening toegedaan, anders had het niet in het voorwoord met verhullend taalgebruik hoeven schrijven – ik citeer - : “In verband met de herindeling wordt de huidige begroting, die als onderlegger van de nieuwe begroting dient, aan een nadere financiële analyse onderworpen.” Ik vind dan ook dat het college zijn actieve informatieplicht jegens de raad veronachtzaamd heeft. Daarbij wil ik nog opmerken dat drie van de vier huidige wethouders zitting hebben gehad in de colleges van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde en die op dit vlak kennelijk jarenlang op niet professionele wijze sturing gegeven hebben aan de ambtelijke organisatie. Moet ik de cijfers die thans in de door het college aangeboden kadernota staan wél geloven?

Beste raadsleden,

Inhoudelijk kan ik niets met de kadernota omdat ik niet kan vertrouwen op de door het college verstrekte informatie. Ik wil jullie daarom vragen mij te steunen in mijn wens om budget vrij te maken om een rekenkamer in het leven te roepen. Een rekenkamer kan gevraagd worden aanbevelingen te doen hoe beleid gemaakt moet worden voor het financiële beleid voor openbaar groen en openbare ruimte. Daar hebben we veel van in Westerwolde dus het is goed om dat op een professionele wijze aan te pakken. Ik hoop dat jullie mij daarin willen ondersteunen.

Omdat het nog wel even duurt voordat de rekenkamer functioneert, zou ik voor nu het college willen vragen voor de raadsvergadering van 3 oktober 2018 de raad een onderzoeksplan ingevolge de door de raad op 28 februari 2018 vastgestelde “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westerwolde” (een zogeheten onderzoek op basis van artikel 213a Gemeentewet) aan ons voor te leggen waarbij ik het dringende advies meegeef om met voorrang onderzoek te doen naar het financiële beleid openbaar groen en openbare ruimte. De Afstemmingsgroep Financiën zou hierbij een sturende rol kunnen vervullen.

In de kadernota mis ik de Cittaslow-gedachte. Als de problemen werkelijk zo groot zijn als in de kadernota geschetst, dan wil ik stellen dat het vinden van oplossingen niet alleen te zoeken is, in het méér voorhanden zijn van financiële middelen. Het kan ook een uitdaging zijn om met een Cittaslow-filosofie te komen tot innovatieve oplossingen, die minder geld hoeven te kosten. Het college legt zichzelf die uitdaging niet op, reden waarom de Partij voor de Dieren met steun van de overige fracties in de raad het college wil vragen in te zetten op innovatieve oplossingen. Dat is goed voor de inwoners én voor de dieren van Westerwolde.

Tot slot enkele punten met vragen over onderwerpen die voor de Partij voor de Dieren van groot belang zijn:

Programma 2 openbaar gebied:

- heeft u het over ruimte voor projecten..hoe verhoudt zich dat met de structurele bezuinigingen van een miljoen? En de eerder genoemde terughoudendheid?

- u schrijft inmiddels gestart te zijn met een project waarin u de raad mee wilt nemen, wanneer krijgen wij daar informatie over?

- u lijkt het beleid al helemaal in de richting van de nieuwe omgevingswet te schrijven, meer ruimte voor projecten, minder regels, minder raad, snelle besluitvorming, minder controle, minder inspraak: hoe verhoudt zich dat met duurzaamheid, Cittaslow, burgerparticipatie, klimaatproblemen? Zouden we niet beleid moeten maken met Cittaslow als meetlat?

Omgevingswet: Het sociaal cultureel planbureau waarschuwt voor naïviteit in omgeving beleid en stelt dat politiek en vakwereld in slaap lijken te zijn gesukkeld.

Uw omschrijving van de nieuwe omgevingswet, Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen van kwaliteit, vinden wij onjuist. Omgevingsrecht is erg ingewikkeld, zeker voor burgers die zonder ervaring een handhavingsverzoek moeten indienen. De nieuwe omgevingswet moet daar een eind aan maken; minder regels en meer ruimte voor initiatief. Dat klinkt goed maar achter de schermen groeien de zorgen over de rechtspositie van burgers.

Omgevingsvisie, organisatie en digitaal stelsel omgevingswet…u heeft daar expertise voor nodig die moet worden ingekocht: Er is zo veel tijd, geld, bijeenkomsten, ingehuurde experts, in de fusie met een ambtelijk apparaat dat van onderaf het beleid zou vormen, democratisch, waarin de burgers een belangrijke rol zouden spelen en dat geeffectueerd zou worden in de nieuwe gemeente

Westerwolde die Cittaslow is en duurzaamheid als een van de speerpunten heeft. Wat zien we daarvan terug in dat plan van aanpak?

Vergunningverlening:

in het kader van de grootschalige onduidelijke bomenkap is duidelijk dat de mogelijkheid tot sneller een vergunning afgeven hierin een rol speelt. En er is geen controle op de verplichting tot herplant.

Openbaar groen:

Graag zou ik willen horen wat de wethouder onder de eerste alinea verstaat.

Bedrijvigheid en Duurzaamheid:

We zijn een Cittaslow gemeente en dus is dat volgens mij de lat waarlangs ook deze zaken moeten worden gelegd. Kleinschalig, lokaal, arbeidsintensief, denken over andere tijdsbesteding eerlijke verdeling v werk, niet economie als doel maar als middel om te komen tot exclusieve landbouw, lokale kleine bedrijven, lokale producten, duurzame materialen,grondgebruik etc.

In de eerste zin staat dat de focus ligt op economie en werkgelegenheid en de aanwezige industriegrond actief promoten. In welke vorm wil u dat dan gieten?

Internationalisering:

Is van belang om andere denkwijzen, oplossingen van elkaar te leren,duurzaamheid, gezondheid, flora/fauna, natuur milieu! Of vallen die volgens het college onder ceremoniële invulling? Waarmee de contacten van afgelopen jaren in mijn ogen nogal te kort gedaan worden.

Landbouw:

U gebruikt het woord gezond in het kader van de huidige landbouw met zn afname van biodiversiteit, mestoverschotten en gif. Volgens u leent de kavelstructuur zich in onze gemeente voor grootschalige en intensieve landbouw maar daar moeten we wereldwijd juist vanaf vanwege alle schadelijke gevolgen voor natuur, mens en dier..en dan heb ik het nog niet eens over hoe dat te rijmen valt met CS! En het richten op een select aantal gewassen heet monoculturen, gelukkig schrijft u daaronder dat u agrariërs wilt stimuleren om na te denken en meer diversiteit te creëren en ik hoop dan ook van u te horen hoe u dat gaat doen, ons op de hoogte zult houden van de voortgang en te faciliteren aan boeren die deze ideeën overnemen. En kleinschalige, extensieve en gezonde landbouw als maatstaf neemt. Zeker omdat u elders schrijft veel mensen voor toerisme naar hier te halen..en die komen niet om van megastal naar veefabriek te rijden..langs dode velden, vol gif en mest, monoculturen zonder vogels of bodemleven.

Duurzaamheid:

U noemt circulaire economie maar ik mis de ecologische kringloop en hoop dat de zonneparken die u noemt door en voor de burgers wordt en de voordelen en opbrengst naar de burgers gaat ipv investeerders.

Cittaslow:

U schrijft dat Cittaslow vooral van en voor de inwoners is..maar u maakt beleid? Het is toch niet een hobby van inwoners maar de maatstaf voor het beleid van onze gemeente onder invloed van de inbreng van burgers en raad?

Een stimulerend bestuur dat te rade gaat bijgemeenten die dat allang erg goed doen?

Volksgezondheid :

Wat heeft die verzelfstandiging van de GGD voor gevolgen voor ons? Voor de samenwerking?

Water/riolering:

Wat ik daar in het stukje nog mis is de metingen, de nulmeting om te kijken hoe het er voor staat en daarna metingen in het kader van controle. En bijhouden

Milieu:

Tot slot het hele kleine stukje over het milieu: waarom wordt er alleen naar geurhinder gekeken tav veehouderij en niet naar uitstoot, uitstroming in sloten van mest en gif?

Er is zo veel tijd, geld, bijeenkomsten, ingehuurde experts, in de fusie met een ambtelijk apparaat dat van onderaf het beleid zou vormen, democratisch, waarin de burgers een belangrijke rol zouden spelen en dat geëffectueerd zou worden in de nieuwe gemeente

Westerwolde die Cittaslow is en duurzaamheid als een van de speerpunten heeft. De Partij van de Dieren ziet hiervan weinig tot niets terug in de Kadernota