Bijdrage commis­sie­ver­ga­dering o.a. Bestem­mingsplan Buiten­gebied Twee­karspe­lenweg 3 Blijham


12 september 2018

[...]2. Mededelingen Raadscommissie en College

[....]

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren): bedankt de heer Brunen voor zijn hulp na telefoontjes van verontruste burgers. Zij is veel gebeld door mensen uit Oudeschans waar conflicten zijn die al langer spelen en waar zowel de Gemeenteraad als twee burgemeesters in gekend zijn. Mensen durven niets meer te zeggen. Het is zorgelijk dat dit nog steeds speelt en hoopt uit dat het College dit gaat oppakken.

3. Vaststellen agenda

De heer Heijne (Gemeentebelangen): verzoekt om agendapunt 13 eerder te behandelen in verband met de insprekers voor dit agendapunt.

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren): verzoekt agendapunt 11 om dezelfde reden eerder te behandelen. [...]

7. Bestemmingsplan Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham

[...]

Mevrouw Van der Horst (partij voor de Dieren) geeft aan dat zij wil weten wat het gewicht is van het advies hoorcommissie. Er waren slechts vier fractievoorzitters in de hoorcommissie vertegenwoordigd, in plaats van alle fractievoorzitters. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de commissie verlaten uit bezorgdheid over het democratisch proces. De discussie moet in de raad plaatsvinden en niet alleen door vier fractievoorzitters worden gevoerd.

De heer Kuper (CDA): bij het CDA worden alle fractieleden bij de besluitvorming betrokken ook als zij niet aanwezig zijn.

Mevrouw Van der Horst (partij voor de Dieren): het antwoord op de vraag van de heer Melis is dat die hoorcommissie in de voormalige gemeente Bellingwedde gebruikt werd. Mevrouw Van der Horst had gedacht dat de werkwijze eerst besproken zou worden, maar hier werd geen ruimte voor gegeven. Er konden ook geen vragen gesteld worden.
Aan mevrouw Molle vraagt zij wat de overwegingen van de partij zijn om voor te stemmen, terwijl in het verleden is tegengestemd. De verordening hoorcommissie 2010 bepaalt dat de werkzaamheden van de commissie inhoudelijk van aard zijn, maar de stemverklaring van mevrouw Molle is politiek. Zij was voorzitter van de hoorcommissie en de Partij voor de Dieren vindt dat de stemverklaring de schijn van vooringenomenheid wekt. Wat vindt de raad hiervan. Wat zijn de overwegingen van het College geweest om de gemeenteraad niet in de gelegenheid te stellen om de commissie zienswijzen en adviezen erbij te betrekken.
11.1 om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat de veestapel qua aantallen verminderd moet worden. waarom wordt dan een ruime verdubbeling van de veestapel toegestaan. Op pagina 12 staat dat teruggegaan moet worden naar kleinschaligheid, meer plantaardig en lokaal. Deze uitbreiding speelt niet in op de huidige trend. Hoe ziet u deze uitbreiding in het kader van de uitspraak van de minister en in het kader van Cittaslow. Op pagina 13 staat dat de gemeente Bellingwolde de bereidheid was tot medewerking aan partiële herziening van het bestemmingsplan.
De raad van Bellingwedde heeft tegengestemd. Hoe verhouden zich die zaken tot elkaar. Op pagina 16 staat terugschalen, wat wordt hiermee bedoeld. Bij criterium 4 op pagina 16 staat dat bosschages dienen te worden uitgedund. Waarom is dat nodig. Op pagina 21 is te lezen: dat het woon en leefklimaat in de provincie moet verbeteren. Dit staat ook in Cittaslow. Hoe draagt dit bestemmingsplan bij aan de verbetering van het leefklimaat en de biodiversiteit.

Volgens het bestemmingsplan verdubbelt de fijnstofbelasting. Waarom is alleen de fijnstofbelasting berekend en is er niet gekeken naar methaan, stikstof en zoönose. Er is een nulmeting vereist om het bedrijf in de toekomst te kunnen monitoren. Gaat het College die nulmeting uitvoeren op deze aspecten. Op welke wijze gaat het College na ingebruikname van de nieuwe stallen de komende jaren monitoren wat de gevolgen zijn voor het milieu, water, bodem en dierenwelzijn. Op pagina 30, 4.1.5.1 staat wanneer er sprake is van het oprichten van gevoelige objecten op het gebied van geur, geluid en uitstoot van fijnstof dient te worden aangetoond dat ter plaatse een aanvaardbaar woon en leefklimaat
kan worden gewaarborgd. Er staat dat er geen sprake is van een gevoelig object en dat toetsen achterwege kan worden gelaten. Kunt u uitleggen dat er ondanks deze forse uitbreiding toch geen sprake is van een gevoelig object.
De MER, pagina 6: het bevoegd gezag is niet verder ingegaan op de zienswijze en andere adviezen. Waarom is hier niet verder op ingegaan. Wat is de waarde van de MER als niet alle factoren zijn meegenomen. De alternatieven sluiten niet helemaal aan bij de maximale ontwikkelingsruimte van het bestemmingsplan en er is in dit plan meer ruimte voor meer melkkoeien dan waar de in MER op getoetst is. Voor de milieugevolgen is het aantal melkkoeien bepalend. De stal kan worden omgebouwd voor het houden van melkkoeien. Hoe wordt dit gemonitord. Pagina 4 over realistisch uitvoerbare alternatieven: de luchtwassers zijn geen goed alternatief meer sinds maart 2018. Waarom is hier dan toch mee akkoord gegaan. Wat zijn de overwegingen geweest van het College om geen
onderzoek te doen naar de alternatieve stalsystemen en de raad te informeren over de mogelijkheden om dierenwelzijn te optimaliseren. In de MER staat dat er geen advies nodig was over flora en fauna. Wel is de aanwezigheid van boerenzwaluwen bevestigd en wordt geadviseerd om voor broedgelegenheid te zorgen, verstoring te voorkomen en een ecologisch protocol te volgen. Wat gaat u met deze aanbevelingen doen.

[...]

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren): zal de wethouder de vragen sturen. De vragen over de MER zijn naar tevredenheid beantwoord. Het is fijn dat dit serieus wordt opgepakt. Het argument dat de mensen al zo lang wachten, is een slechte zaak. Voortschrijdend inzicht of kennis kan een mening doen wijzigen. Het zou kortzichtig zijn om ondanks nieuwe kennis en inzichten toch door te gaan.
Dit zou in de ogen van de fractie, onbehoorlijk bestuur kunnen worden genoemd. Het instrument van de hoorcommissie was voor de mensen uit Vlagtwedde nieuw. Het idee om hoorzittingen te houden met mensen die tegenover elkaar staan vindt zij een goed idee.


[...]10. Route gebonden recreatie- Pronkjewailpad
Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren): geeft aan dat veel dingen die in het stuk staan in de gemeente al aanwezig zijn en zij begrijpt niet waarom het 33.000 euro kost.

[...]Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer