Bijdrage raads­ver­ga­dering o.a. Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening 2018 (I)


18 april 2018

[...]


2. Mededelingen

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) wil graag weten wat er met de
aanvragen voor het aanleggen van zonneparken gebeurt zolang de
duurzaamheidsvisie er nog niet is.

[...]5. Vaststellen verslag commissievergadering d.d. 2018

Mevrouw Van der Horst (Partij van de Dieren) vindt het verslag een samenvatting
en niet een feitelijk verslag en daarom is er informatie weggevallen die voor haar
partij belangrijk is. Mevrouw Van der Horst heeft drie keer een vraag gesteld over de gezonde leefomgeving en de wethouder heeft een antwoord gegeven dat wanneer het ter sprake was, het zou worden meegenomen. Zij ziet dit niet in het verslag terug en wil dit toch wel graag in het verslag hebben.

De heer Nap, griffier, zegt dat volgens het reglement van orde een zakelijk verslag wordt gemaakt. Dit is een samenvatting van het gesprokene. Naar de mening van de griffier is dit hier gebeurd.

Mevrouw Van der Horst (Partij van de Dieren) zegt dat het voor de burgers van
belang is dat ze kunnen zien wie wat gezegd heeft en dat informatie die voor haar partij belangrijk is, in het verslag moet worden opgenomen.

[...]


6. Algemene Plaatselijke Verordening 2018


[...]

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) heeft enkele vragen bij artikel 6:1
en 6:2. Bij 6:1 staat gereserveerd en mevrouw Van der Horst wil weten wat dit
betekent en waarom het is opgenomen als er niets in staat. Er staat bij sommige
artikelen vervallen. Bij bepaalde onderdelen had zij graag willen weten wat de inhoud van de vervallen artikelen was. Zij hoort graag waar zij deze inhoud vinden kan. Ten aanzien van 4:13 waarin gesproken wordt over stankoverlast van meststoffen vraagt mevrouw Van der Horst waarom hierachter staat dat het gereserveerd is. Bij 6:2, art. 2:15 wordt vermeld dat hinderlijke beplanting moet worden verwijderd ten behoeve van het verkeer. Zij wil weten wat de beleidsregels ten aanzien hiervan zijn, want wie bepaalt wat hinderlijk is.
Ten aanzien van artikel 2:73 c (over carbidschieten) staat dat geen schade aan
mens, dier en milieu mag worden aangericht. Volgens lid 3 sub b mag er ook niet binnen 300 meter van zorginstellingen en instellingen voor het houden van dieren met carbid worden geschoten. Mevrouw Van der Horst vindt het jammer dat deze bepaling niet ook bij artikel 2:73 staat en vraagt of dit nog zou kunnen worden toegevoegd.
Bij 5:6 staat bij de toelichting dat geadviseerd wordt een nee tenzij bepaling op te nemen. Waarom dit wordt geadviseerd?
In artikel 5:34 lid 2 sub b over afvalstoffen staat dat geen afvalstoffen in vuurkorven e.d. mogen worden opgestookt. Geverfd hout hoort ook bij deze afvalstoffen, dient dit niet vermeld te worden?

[...]De heer Klaassen start met beantwoording van de vragen van de Partij voor de
Dieren.
 Bij 6:2 gaat het in de vraag over hinderlijke beplanting. Dit is in het kader van
de verkeersveiligheid en daarom wordt gekeken of beplanting aantoonbaar
hinderlijk is voor de verkeersveiligheid. Er is een beoordelingsmarge en het
moet in het belang van de verkeersveiligheid kunnen worden gemotiveerd.
 -Artikel 2:73 gaat over schade aan mensen, dieren en milieu. Hier valt een
beschermd natuurgebied onder. De politie kan aan de hand van dit artikel
optreden. De heer Klaassen zegt dat hierover met de politie gesproken kan
worden, naar aanleiding van de mailwisseling met de heer Kriek.
 Artikel 5:6 hier is een nee tenzij bepaling gehanteerd. De hele verordening
zegt steeds het is verboden, tenzij er een ontheffing is. Dit is hier niet anders.
Dit is de systematiek van de modelverordening.
 Artikel 5:34 met betrekking tot het opnemen van een opsomming waarin ook
geverfd hout staat. Dit moet even worden nagekeken, want geverfd hout is iets
anders dan gewoon hout, er zit een afvalcomponent in. Eventueel moet dit
expliciet opgenomen worden.

[...]

Tweede termijn

[...]
Mevrouw Van der Horst (Partij voor de dieren) zegt dat de burgemeester heeft
uitgelegd hoe de APV gelezen moet worden en dat niet alles dichtgespijkerd moet worden, maar zij wil toch enkele dingen regelen. De beplanting die in het kader van de verkeersveiligheid moet worden verwijderd, dat is een vaag gebied waar mensen verschillend over kunnen denken. Het lijkt haar handig om bepaalde richtlijnen wel te noteren, zodat er iets is om op terug te vallen.
Op de vraag over artikel 2:73 en 2:73c is nog geen antwoord gegeven. Het gaat met name om de 300 meter afstand van zorginstellingen en waar dieren gehouden worden die ook in 2:73 zou kunnen worden opgenomen.
Bij 4:13 en 4:14 werd aangegeven dat er niets was. In het kader van de gezondheid, milieu, uitstoot zou het juist wel goed zijn om er iets over op te nemen en aan duurzaamheid denken en de beschadiging van natuur en milieu.
Wat betreft het nachtvissen en het houden van feestjes moet ook gelet worden op de nacht als herstelmoment voor flora en fauna. Dit wordt verstoord en de vissen wordt leed aangedaan. Er moet goed naar gekeken worden en er moet zo min mogelijk gelegenheid worden gegeven.
[...]

Burgemeester Klaassen zegt[..] Over de vraag van mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) over het grijze gebied bij bijvoorbeeld de hinderlijk beplanting zegt de burgemeester dat hij geen sluitende opsomming zou kunnen geven van wat wel en niet kan, omdat het beoordelen van beplanting bij een verkeerssituatie heel erg van de situatie ter plaatse afhangt. Daarom vindt hij dat het op deze wijze juist beschreven is. Per situatie is maatwerk mogelijk. De motivatie moet altijd gegeven kunnen worden en er kan verantwoording over worden afgelegd.

Burgemeester Klaassen vraagt aan mevrouw Van der Horst wat zij precies bedoelt met de opmerking over de 300 meter.

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) antwoordt dat bij artikel 2:73c een afstand van 300 meter van zorginstellingen en plaatsen waar dieren worden
gehouden wordt aangehouden. Deze afstand van 300 meter zou bij artikel 2:73 ook een goede toevoeging zijn. Met vuurwerk in de buurt van stallen kan leed
berokkenen.
Burgemeester Klaassen zegt dat dit nog bekeken moet worden, want het zou
betekenen dat bij iedere veehouderij de grens van 300 meter moet worden
aangehouden.
Ten aanzien van stankhinder bij mestopslag is een bepaling die er nog niet is. Als er behoefte aan is, dan is het verstandig om er een amendement voor in te dienen en dan wordt het door de raad beoordeeld.


[...]
8. Uitvoeringsplan Nota OOR 2018

[...]

Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) zegt dat de vragen over de
duurzaamheid en de uittredeplaatsen al gesteld zijn, maar zij wil ook nog graag
weten waarom er geen investeringen voor groen nodig zijn in 2018. Zij hoort graag wat de criteria zijn die daaraan ten grondslag liggen, omdat tijdens de nota OOR groen er ook al bekaaid afkwam.

[...]

Wethouder Huizing [...]

De alternatieve methode voor de oevers waardoor de kosten lager zijn dan
aanvankelijk begroot, waarover VVD, Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen
hadden, zegt de wethouder dat oevers in het verleden met houten palen werden
beschoeid die een beperkte levensduur hadden. Er is een duurzame variant
gevonden die bestaat uit een combinatie van houten palen en kunststof. Deze
duurzame variant gaat veel langer mee en is stukken goedkoper.

[...]

Naar aanleiding van de vraag van de Partij van de Dieren of er geen investeringen zijn op groen, zegt de wethouder dat op dit moment geen extra investeringen op groen nodig zijn en dat groen uit het regulier onderhoud betaald kan worden.

[...]Tweede termijn

[...]
Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) zegt dat het niet bij alle oevers
beschoeiing aan te brengen heel positief is, omdat er veel alternatieven zijn voor de afwerking van oevers. Zij heeft hiervoor in het verleden ook gepleit.

[...]9. Richtinggevend visiedocument Kamp De Beetse


[...]Mevrouw Van der Horst (Partij voor de Dieren) heeft een vraag voor mevrouw
Heeres die de presentatie gaf. Zij zei dat het een haast identieke barak is en hij komt dus niet uit De Beetse zelf. Is dat juist?

[...]

Wethouder Luth: in eerste instantie was de herkomst van de barak niet geheel
duidelijk, maar na onderzoek in het eigen fotoarchief bleek dat deze barak uit kamp Slangenborg in Sellingen afkomstig is.

[...]
Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer