Grond­stof­fensplan Wester­wolde (afval­beleid)


15 mei 2019

Algemeen bij start 5 Los van het feit dat ik geen antwoord heb gekregen op mijn vragen vind ik het geen er nu ligt onvoldoende en de partij voor de Dieren zal dan ook tegen stemmen.

Echter een aantal vragen en opmerking over 0.5 het tweede besluit:, te weten het geven van toestemming aan het college tot het kopen van aandelen.

Vraag 1 : Is het niet zo dat de raad besluiten neemt waar hij bevoegd toe is. Bijvoorbeeld in de Wet Ruimtelijke Ordening: is de raad bevoegd bestemmingsplannen vast te stellen. Nergens is volgens mij een bevoegdheid opgenomen dat de raad bevoegd is een college toestemming te geven tot het kopen van aandelen.

Wél is in artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet de raad de bevoegdheid gegeven dat als het college wil deelnemen in een rechtspersoon, de raad in de gelegenheid gesteld moet worden wensen en bedenkingen te uiten.

Heb de tekst hier voor me liggen kan hem als u dat wenst even voorlezen:

Tekst wetsartikel artikel 160 tweede lid: "Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen."

Besluittekst twee moet dus, volgens mij, luiden: "de raad besluit geen wensen en bedenkingen tegen deelname in de twee NV's naar voren te brengen".

Daarnaast heeft de raad het budgetrecht en zou een derde besluit toegevoegd moeten worden dat de raad instemt met de aankoop van aandelen in die twee NV,s tot een maximumbedrag van ! (€ 32.250,00)

GRAPPIG IS WEL DAT IN DE AANSLUITENDE COMMISSIEVERGADERING agendapunt 11a van de aansluitende commissievergadering, waarin aan de raad gevraagd wordt geen wensen en bedenkingen te uiten tegen deelname in de nieuw op te richten Stichting Welzijn Westerwolde dat wel goed gedaan is.


Vraag 2 De wetgever liever niet dat gemeenten deelnemen in rechtspersonen. Pas als het in het "openbaar belang" is, en de raad heeft geen bedenkingen, dan wordt het toegestaan. Uit het raadsvoorstel wordt mij niet duidelijk waarom het "openbaar belang" zich verzet tegen een aanbesteding? Zou u mij dat willen uitleggen?


Vraag 3 In het raadsvoorstel staat ook dat het gaat om deelname in de "publiekrechtelijke" NV's. Een NV is toch privaatrechtelijk!!

Of bedoelt u dat alleen overheden (gemeenten?) aandelen hebben in deze privaatrechtelijke NV's?


Vraag 4: Als het raadsvoorstel en raadsbesluit correct geformuleerd zouden worden, rijst de vraag in hoeverre de raad wel of geen wensen en bedenkingen heeft. Daarvoor is vereist dat je kennis hebt van de statuten en bedrijfsplannen van deze twee NV's. Die zitten niet bij de stukken! Die hadden er volgens mij, ongevraagd bij moeten zitten. Die zou ik dus alsnog graag ontvangen. Kan ik die tegemoetzien?


Tot slot : Alles overziende: zou het niet beter zijn dat de raad het college de opdracht geeft voor dit najaar een soort "tussenbesluit" te nemen, dat er per 1 januari 2020 in ieder geval een eenheid van beleid is in Westerwolde Noord en Westerwolde Zuid opdat de gelden van het Rijk zeker gesteld worden. Ik las tevens dat een contract met SUEZ nog tot 1 januari 2022 loopt. Gebruik de jaren 2020 en 2021 dan om in alle rust een goed toekomstbestendig afvalstoffenbeleid vast te stellen.


Dan moet mij nog iets persoonlijk van het hart: Het argument dat de raad vertragend werkt, dat is al eerder gesuggereerd en daarop is dan ook stevig gereageerd door de heer Melis, wordt te pas en te onpas gebruikt. Daar zet ik het volgende tegenover: en wat dan nog?! Het gaat er toch juist om dat de raad, als hoogste orgaan, in staat is om een weloverwogen besluit te nemen. Nu kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het college alles in het werk stelt om de positie en rol van de raad zo klein mogelijk te maken, en daarmee, onder het mom van snelheid, de eigen positie versterkt.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer