Voorstel veror­dening adviesraad Sociaal Domein (opmer­kingen)


5 maart 2018

Opmerkingen bij: Voorstel verordening adviesraad Sociaal Domein

1. In de verordening wordt nadrukkelijk aangegeven dat het een adviesorgaan van de raad is. Waarom is de raad dan niet bij de totstandkoming van de verordening betrokken ? Het college had, evenals nu gebeurd is bij de voormalige adviesraden, de gemeenteraden om input kunnen vragen.

2. De PvdD deelt de zorg van de Wmo-raad Bellingwedde die in het advies aangeeft dat bij cliënten het gevaar dreigt van ‘dubbele petten’. Uiteraard is het van belang dat cliënten directer zeggenschap hebben en krijgen op het beleid en de regels die hen aangaan, maar dat ‘regel’ je niet door meer cliënten te benoemen in een adviesraad. Meer zeggenschap kun je ook organiseren door de werkwijze die je hanteert. Dat doe je door cliënten aan de voorkant bij het opstellen van beleid en regels te betrekken, dat doe je door samen te monitoren en te evalueren.

Het college geeft aan tot deze keuze, meer cliënten benoemen, te zijn gekomen, omdat de beide vorige adviesraden aangaven dat direct contact met de achterban lastig was. Is er wel voldoende onderzoek gedaan naar de oorzaken en redenen hiervoor. Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen niet durven te klagen uit angst hun zorg te verliezen. In feite heeft het college er zelf ook niet veel vertrouwen in, want in artikel 4 lid 5 geeft u zelf al aan:

Indien bij de selectie van de leden voor de adviesraad niet volledig kan worden voldaan aan

het aantal leden uit de cliëntengeleding, zoals bedoeld in lid 2, dan wordt het aantal leden

gecompleteerd met leden uit de deskundigengeleding, zoals bedoeld in lid 3.

3. In artikel 10 gaat het om informatievoorziening. Raad en college moeten tijdig alle benodigde informatie aanleveren. In dit artikel ontbreekt volgens ons de informatieverstrekking naar college en raad. Wij kunnen ons voorstellen dat de raad nav een advies van de adviesraad een nadere toelichting wil of vragen heeft. Hoe hier mee om wordt gegaan staat niet aangegeven in artikel 10. Dit zouden we graag opgenomen hebben en we horen graag hoe de andere raadsleden hier tegenaan kijken.

4. De Wmo-raad Bellingwedde geeft aan te pleiten voor het opnemen van een artikel met jaarlijks een evaluatie van zowel de samenstelling als de werkwijze van de adviesraad. In de verordening staat in artikel 8 dat de portefeuillehouder minimaal twee keer per jaar overleg voert met de adviesraad. Over een evaluatie staat niets aangegeven. Wij zijn van mening dat het goed is dat de adviesraad jaarlijks verantwoording aflegt d.m.v. een jaarverslag en dat dit jaarverslag de basis vormt voor een jaarlijkse evaluatie van raad en college met de adviesraad.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer