Amen­dement COA-middelen inzetten voor behoud leef­baarheid van het dorp Ter Apel door o.a. te inves­teren in een“Plan centrum-ontwik­keling Ter Apel”


7 november 2018

De raad van Westerwolde, in vergadering bijeen op 7 november 2018, Overwegende;

Dat het dorp Ter Apel binnen de gemeente Westerwolde de grootste kern is waar inwoners en mensen uit de regio hun dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen halen

Dat er in 2016 in opdracht van de provincie Groningen eenkoopstromen onderzoek is gehouden.

Dat er met de conclusies en aanbevelingen vanuit dit onderzoek tot nu toe niets is gedaan.

Dat het dorp Ter Apel al jaren overlast ervaart van de aanwezigheid van het asielcomplex in Ter Apel, zodanig dat hierdoor het draagvlak voor het asielcomplex onder druk komt te staan.

Dat er voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp Ter Apel, jaarlijks financiële middelen vanuit COA beschikbaar worden gesteld bestemd voor het dorp Ter Apel.

Dat in de reserve “COA-gelden” 300.000,-euro beschikbaar is, die ingezet en gebruikt dienen te worden voor het behoud van de leefbaarheid van Ter Apel. Zijn wij van oordeel;

Dat het voor het behoud van het huidige voorzieningenbestand van belang is dat er op basis van een visie op de ontwikkeling van dit winkelcentrum een helder plan wordt geformuleerd voor een toekomstbestendig winkelcentrum.

Dat de uitkomsten van het in 2016 gehouden koopstromenonderzoek in opdracht van de provincie Groningen als uitgangspunt genomen dient te worden in de opstelling van de visie en het plan

Dat in de visie en het plan ook de duurzaamheidsopgave t.b.v. het winkelaanbod en de gebouwen meegenomen dient te worden.Dat de visie en het plan voor de centrumontwikkeling in Ter Apel in nauwe samenwerking met de ondernemers en de handelsvereniging tot stand moet komen.

Besluit:

1.De bestemmingsreserve COA-gelden, niet te laten vrijvallen en in stand houden en de financiële middelen te gebruiken om de leefbaarheid van het dorp Ter Apel te versterken.

2.Een proces in te richten zodat inwoners uit Ter Apel ideeën en projecten kunnen aandragen voor het versterken van de leefbaarheid in Ter Apel.

3.De dekking vanuit de saldireserve.


En gaat over tot de orde van de dag.

VVD GL PvdD CDA


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer