Motie ontmoe­diging bomenkap tijdens broed­seizoen


29 mei 2019

MOTIE ONTMOEDIGING BOMENKAP TIJDENS BROEDSEIZOEN

De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 29 mei 2019,

Constaterende dat:

 het gehele jaar kapvergunningen worden afgegeven;

 de Wet natuurbescherming verbiedt om nesten te verstoren, te beschadigen dan wel te

vernielen gedurende het hele jaar;

 het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli;

Overwegende dat:

 bomen te allen tijde gekapt kunnen / moeten worden indien sprake is van gevaarzetting of

bij te verwachten schade;

 de gemeente Westerwolde het keurmerk Cittaslow heeft;

 het gewenst is om de bewustwording van dit keurmerk te vergroten;

 niet altijd in hoge bomen te controleren valt of er wel of geen nest aanwezig is, omdat

immers het doel van de vogels is om de nesten zo goed mogelijk te verstoppen zodat de

natuurlijke vijanden ze niet opmerken;

 nestelende vogels in bomen die staan naast een te kappen boom door het (machinale) vellen

gestoord worden, hetgeen eveneens in strijd is met de Wet natuurbescherming;

 ook andere dieren tijdens het broedseizoen afhankelijk zijn van een ongestoorde schuilplaats en voeding;

Verzoekt het college:

 in de omgevingsvergunning voor inwoners naast het verbod nesten te verstoren, te beschadigen of te vernielen tevens te vermelden om bij voorkeur geen bomen te kappen in het broedseizoen die duurt van 15 maart tot en met 15 juli;

 als college zelf het goede voorbeeld te geven door in de periode van 15 maart tot 15 juli geen bomen te kappen die eigendom zijn van de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.

Edith van der Horst Eize Hoomoedt

Fractievoorzitter PvdD fractievoorzitter GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

PvdD, GL, CDA, VVD, PvdA

Tegen

Gemeentebelangen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer