Brief aan de raad en het college


Betreft: onwen­se­lijke ontwik­ke­lingen in onze gemeente

10 maart 2019

Sellingen, 10 maart 2019

Aan raad en college van Westerwolde

Betreft: onwenselijke ontwikkelingen in onze gemeente.

Bijlage: brief d.d. 15 november 2018 van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen.

Brief-Vervolg-proces-nieuw-beleid-duurzame-energie

Geachte raadsleden, geacht college,

Tijdens de commissievergadering van 27 februari jongsleden heb ik ter sprake gebracht dat er ontwikkeling gaande zijn binnen onze gemeente die mij zorgen baren; en niet alleen ik ben bezorgd, zo blijkt uit de vele telefoontjes en mails die ik krijg. De krachtige woorden van de wethouder niet betrokken te zijn bij de activiteiten van de verschillende bedrijven die zich in onze gemeente oriënteren op hun mogelijkheden noch van plan te zijn binnen vijfjaar aan de slag te zullen gaan met grote windmolens(parken) stelde me enigszins gerust, toch nopen de ontwikkelingen mij u te informeren over enkele zaken.

Onze gemeente is serieus aan de slag gegaan met een mooie duurzaamheidsvisie die als drijfveer het voor, door en met burgers komen tot een energie neutrale gemeente heeft. Toch blijken verschillende bedrijven actief avonden te organiseren om zo voet tussen de deur te krijgen voor dat de raad, in samenspraak met de inwoners, invulling heeft kunnen geven aan het gedeelte dat gaat over zonneparken en windmolens.

Inwoners die mij schrijven of bellen schetsen een beeld van valse beloftes, doemscenario’ s en het achter het net vissen als men niet met het desbetreffende bedrijf in zee zou gaan. Andere bedrijven zouden het dan overnemen die geen boodschap hebben aan omwonenden en andere inwoners. Aanwezigen ervaren het ontstaan van kampen binnen hun gemeenschap, tegenstanders worden onderdruk gezet en mensen die zich actief verzetten krijgen na een vriendelijk, inlevende, emotionele brief, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het bedrijf juist als uitgangspunt de burgers heeft, het verzoek om persoonlijk benaderd te mogen worden om duidelijkheid te kunnen scheppen; als of de inwoners die tegen is het niet begrepen hebben.

Bij die persoonlijke gesprekken wordt dezelfde prachtige diapresentatie vertoond en doorgenomen, maakt men duidelijk dat alles eigenlijk al rond is en als je als inwoner dan niet mee doet je met lege handen achterblijft; zeg maar men wordt “vrijwillig gedwongen” mee te doen.

Deze gang van zaken maakte mij al erg ongerust maar het volgende heeft mij doen besluiten deze brief te schrijven:

Uiteindelijk wordt de inwoners gevraagd een “instemmingsverklaring” te ondertekenen wat inhoudt dat zij geen bezwaar zullen aantekenen tegen de bouw van de (grote) windmolens van het desbetreffende bedrijf. Inruil daarvoor krijgt men geld en doet afstand van het recht op planschadevergoeding. Dit kan worden uitgelegd als zou er sprake zijn van draagvlak bij de omwonenden van het te realiseren windmolenpark, een belangrijke voorwaarde voor de overheid om in te stemmen met de realisatie van een windmolenpark.

Na het bijwonen van een informatieavond van het bedrijf Prowind en het lezen van de mails met het verslag van zo’n persoonlijk gesprek die ik van inwoners ontving, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat bedrijven met deze instemmingsverklaringen niet alleen het college en de raad maar ook de provincie en het rijk onder druk kunnen/willen zetten met de argumentatie dat er landelijk een energieopgave ligt en dat in (het voorogen hebbende deel van) Westerwolde de realisatie van een windmolenpark zonder tegenstand vanuit de bevolking te realiseren is.

De ontwikkelingen die ik hierboven schetst passen binnen het beleid zoals vermeld in de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 15 november 2018 (zie bijlage). Het slot van deze brief, waarin vermeld wordt dat de gemeente Westerwolde bereid is verder te praten over windenergie, roept bij mij vragen op over nut en noodzaak van het vaststellen van de “Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens”. De brief van Gedeputeerde Staten rept over windturbines (= grote windmolens) en niet over kleine windmolens. Bij aanvang van de behandeling van deze beleidsnotitie kreeg wethouder Brunen als eerste het woord om een passage in het raadsvoorstel te rectificeren. Het betrof de tekst van het college om de raad voor te stellen “(…) om de mogelijkheid en wenselijkheid van grote windmolens in Westerwolde nader te onderzoeken”. De wethouder wil deze passage geschrapt hebben uit het raadsvoorstel van het college. De wethouder voegde daar aan toe (geluidsopname): “Onderzoek naar grote windmolens is hierbij niet aan de orde”. De inhoud van de brief van GS van 15 november 2018 staat haaks op deze uitspraak van de wethouder. Of de provincie is bezig met nieuw beleid, zonder het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde daar in te betrekken óf het college houdt informatie voor de gemeenteraad achter. Het komt mij voor dat het door de raad vaststellen van de “Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens” geen recht doet aan de actualiteit. Ook de zinsnede in het raadsvoorstel dat het “provinciaal beleid zich verzet tegen grote windmolens in Westerwolde” is gelet op de brief van GS achterhaald.

Ik stel voor om de vaststelling “Beleidsnotitie en zonneparken en kleine windmolens” uit te stellen totdat het college de raad opheldering heeft verschaft over de stelling van Gedeputeerde Staten dat er bij het college bereidheid bestaat verder te praten over windenergie en het plaatsen van grote windmolens (windturbines) in Westerwolde.

Vriendelijke groeten,

Edith van der Horst

Partij voor de Dieren