Partij van de Dieren wil uniek boezem­gebied Wedder­bergen behouden


31 januari 2019

Het college van B&W van Westerwolde vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de uitbreidingsplannen van camping Wedderbergen. Het gaat om een uitbreiding van zo’n 80 plaatsen, waar een uniek stukje natuur voor moet wijken. De campingeigenaar wil deze 80 plaatsen realiseren in het zogenaamde boezemgebied langs de Westerwoldse Aa en in het huidige bestemmingsplan mag in dit deel niet gebouwd worden en moet de natuur juist versterkt worden. De campingeigenaar kan de plannen alleen realiseren als de gemeenteraad instemt met een wijziging van het bestemmingsplan en een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

De PvdD wil deze verklaring niet afgeven, omdat de ondernemer zonder vergunning bomen heeft gekapt en sleuven heeft gegraven. Edith van der Horst: “Belangrijke organisaties, zoals de IVN en de dorpsraad Wedde, en verschillende inwoners hebben vorig jaar succesvol bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken. Het college moest uiteindelijk de afgegeven vergunning intrekken. Nu krijgt de raad opnieuw een eenzijdig verhaal voorgeschoteld en zijn de plannen niet met de dorpsraad en IVN besproken. Het college heeft het regelmatig over burgerparticipatie, maar burgers en organisaties worden volledig buiten spel gezet”.

Ook vindt de PvdD dat het college veel informatie geeft, maar de belangrijkste informatie ontbreekt. Edith van der Horst: “Ik heb 22 bijlagen door zitten worstelen en ken het toiletgebouw nu van binnen en buiten, maar een onderzoek naar alternatieve locaties voor de uitbreiding ben ik niet tegen gekomen. In het huidige bestemmingsplan wordt nota bene aangegeven waar een eventuele uitbreiding van de camping plaats kan vinden. Dan moet je dat toch op z’n minst onderzoeken en richting raad aangeven waarom daar dan geen mogelijkheden zouden zijn. Ik heb daar vragen over gesteld aan de wethouder en die gaf aan dat er in het verleden onderhandelingen zijn geweest over deze gronden die particulier eigendom zijn en toen op niets uitgelopen zijn, maar de wethouder kon niet aangeven hoe het nu zit met de mogelijkheden`.

Opnieuw wordt er om zogenaamde economische belangen een stuk natuur opgeofferd, want er wordt geschermd met werkgelegenheid en het trekken van veel meer toeristen. Het gaat alleen om de economische belangen van de ondernemer, want het levert hooguit twee werkplekken op, dat is wat de ondernemer beweert in zijn subsidieaanvraag, en het aantal plaatsen op de camping wordt niet vergroot, omdat op een ander deel van de camping plaatsen verdwijnen, omdat ze samengevoegd worden om de bestaande plek groter te maken. Dat is wat de eigenaar vorig jaar zelf aan de verslaggever van Het Dagblad van het Noorden vertelde.

De PvdD heeft daarom vanavond in de raadscommissie een krachtig NEE laten horen en de andere raadsleden opgeroepen om dat ook te doen. En dat was succesvol. Ook de andere raadsleden zijn van mening dat er nog veel relevante informatie ontbreekt en nog niet rijp is voor besluitvorming met uitzondering van de VVD, die de uitbreiding van de camping van harte toejuicht, want dat levert werkgelegenheid op en meer toeristen.