Vragen betreft Uitbreiding Bio Melk­gei­ten­be­drijf Ter Apel


Indiendatum: feb. 2019

Raadsvragen Uitbreiding Geitenstal Ter Apel
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde

Laude, 19 februari 2019.

Betreft: uitbreiding Bio Melkgeitenbedrijf Ruiten A Kanaal West V 3 9561 TP Ter Apel

Bijlagen: (1) berichtgeving instellen verbod uitbreiding geitenstallen Friesland;

(2) antwoorden kamervragen d.d. 12 februari 2019;

(3) omgevingsvergunning uitbreiding geitenstal Ter Apel.

Geacht college,

Dierenwelzijn en milieu

“De wereld staat in brand”, herhaalden verschillende partijen, tijdens de vergaderingen over het zonnepark van Powerfield, de berichtgeving in kranten en andere media. Maar als het om de vee-industrie gaat is men minder gemotiveerd stelling te nemen. De vee-industrie die een van de grootste veroorzakers is van de klimaatsverandering/opwarming van de aarde.

Wetenschappers, informatieve programma’s en documentaires laten zien hoe slecht het er voor het milieu uitziet en dat wij naar een plantaardiger dieet moeten willen we het tij kunnen keren. Het draagvlak voor de vleesindustrie wordt snel kleiner, mensen eten steeds minder vlees en zelfs de jeugd laat zich stevig horen door middel van protesten en demonstraties omdat het om hun toekomst gaat.

En toch lijkt het erop dat uw college geen belemmering ziet voor een uitbreiding van een geitenstal van 500 naar 1275 dieren; meer dan een verdubbeling! Op 14 februari 2019 heeft u daarvoor een omgevingsvergunning afgegeven voor het uitbreiden van een geitenstal in Ter Apel. Met als hoofdargument dat het volgens de regels en waarden kan. Het dierenleed, de toename van uitstoot en mest en daarmee een forse uitbreiding van schade aan het milieu lijkt onderschikt, niet belangrijk.

Volksgezondheid

In Nederland is al geruime tijd de gezondheid van omwonenden van geitenboerderijen onderwerp van discussie. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat omwonenden van geitenboerderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Het RIVM doet onderzoek naar de oorzaak van deze verhoogde kans op longontsteking. Verwacht wordt dat de uitkomsten van het onderzoek in de loop van 2020 beschikbaar komen.

Tot vorige week hadden acht provincies een verbod ingesteld op nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande stallen. Op advies van de GGD heeft vorige week ook de provincie Friesland een verbod ingesteld (bijlage 1). Met andere woorden, alleen de provincies Zeeland, Drenthe en Groningen kennen nog geen verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenboerderijen.

De minister beantwoordt op 12 februari 2019 vragen van de Tweede Kamerleden Moorlag en Ploumen (bijlage 2) dat het aan provincies en gemeenten is om hun eigen afwegingen te maken. U stelt in de verleende omgevingsvergunning (bijlage 3, pagina 10) dat het RIVM heeft aangegeven dat het onbekend is of de onderzoeksresultaten ook van toepassing zijn op andere gebieden dan het oostelijk deel van Noord-Brabant en het noordelijk deel van Limburg. Daarmee loopt u vooruit op de uitkomst van de onderzoeken van het RIVM en overweegt u met andere woorden dat er geen bezwaren zijn om een omgevingsvergunning te verstrekken voor de uitbreiding van een geitenstal.

Voor de Partij voor de Dieren is deze gang van zaken onbegrijpelijk en daarom stel ik u de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat grootschalig houden van dieren bijdraagt aan de klimaatproblematiek? Zo, ja hoe rijmt u dat met het toestaan van de uitbreiding van dit bedrijf?

2. Bent u er van op de hoogte dat het houden van honderden dieren bij elkaar in schuren een risico vormt voor de volksgezondheid door uitbraak van ziekten zoals Q-koorts, een ziekte waar in Nederland mensen aan dood zijn gegaan of de rest van hun leven ziek zijn? Zo ja, wat zijn dan uw argumenten, anders dan dat het kan, om toch akkoord te gaan met deze uitbreiding?

3. Bent u er van op de hoogte dat wanneer grote aantallen dieren bij elkaar in stallen worden gezet dat bij hen veel stress oplevert en zij geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen wat hen nog meer stress geeft? Zo ja, hoe past dat in het onderwerp “dierenwelzijn” dat in onze gemeente valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester?

4. Cittaslow gaat in haar gedachtengoed uit van exclusieve en kleinschalige landbouw, hoe rijmt u dit met deze forse uitbreiding tot ruim tweemaal zoveel dieren?

5. Hoeveel geiten:

a. worden er gehouden in Westerwolde?

b. worden er gehouden in de aangrenzende gemeenten Stadskanaal, Pekela en Oldambt?

c. worden er gehouden in de Duitse buurgemeenten Rhede en Haren?


6. Is er met de omwonenden gesproken over de uitbreiding van de geitenstal? Wat waren de resultaten van die gesprekken?

7. Heeft u advies ingewonnen bij de GGD? Zo ja, hoe luidt het advies van de GGD? Zo neen, waarom niet?

8. Heeft u overleg gevoerd met de provincie over het zogeheten voorzorgprincipe bij de afweging in dit geval geen omgevingsvergunning te verlenen? Zo ja, wat waren de argumenten om het voorzorgprincipe niet toe te passen? Zo neen, waarom niet?

9. Zijn de huisartsen in de gemeente geïnformeerd om alert te zijn op (een stijging van) het aantal longontstekingen van omwonenden van de betreffende geitenhouder in Ter Apel? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

10. Gaat u de omwonenden beschermen tegen de risico’s die deze uitbreiding met zich meebrengt?

11. Wat als straks blijkt dat er wél gevaar is voor de volksgezondheid? Heeft de geitenboer dan recht op schadevergoeding omdat de omgevingsvergunning ten onrechte is afgegeven? Wie gaat die schadevergoeding betalen?

12. Wat als straks blijkt dat omwonenden ziek geworden zijn van de geitenhouderij. Hebben de omwonenden dan recht op een schadevergoeding? Wie gaat die schadevergoeding betalen?

13. Wat zijn uw overwegingen om gelet op de grote belangen voor de inwoners en omwonenden van de geitenstal (volksgezondheid) de gemeenteraad niet te informeren over uw besluit een omgevingsvergunning te verstrekken?

In afwachting van de beantwoording van bovenstaande vragen,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer