Schrif­te­lijke vragen bomenkap Pavil­joenweg 2 Wedde (Villapark Weddermeer)


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Ik verzoek u vriendelijk onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.

Op de website van Westerwolde Actueel stond op 4 januari 2019 een bericht over het kappen van bomen nabij de Weddermeerhoeve (voorheen Urnenhoeve, zie ook https://www.westerwoldeactueel... ). In het Streekblad van 23 december 2015 en van 3 februari 2016 wordt in de officiële bekendmakingen van de voormalige gemeente Bellingwedde aangegeven dat er een aanvraag ingediend is voor het vellen van 57 bomen, waarbij als adres aangegeven wordt: Paviljoenweg 2, 9698 XX Wedde.

In het Streekblad van 17 februari 2016 geeft het college van B&W aan een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Vellen houtopstand

- Paviljoenweg 2, 9698 XX Wedde, vellen van 57 bomen, in overleg herplant, verzenddatum:

8 februari 2016.

Vragen:

1. Waarom zijn de bomen pas recent gekapt, terwijl de vergunning al begin 2016 verleend is ?

2. Zijn er daadwerkelijk maar 57 bomen gekapt, want het gaat om een behoorlijk groot perceel,

waar veel bomen stonden ?

3. Is er rekening gehouden met de bepaling in het vigerende bestemmingsplan Wedderbergen-

Wedderveer (blz. 26): bij de invulling moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met bos-

en landschapselementen. Het gaat overigens om relatief jonge beplanting. Met name, omdat het

bestemmingplan eind 2009 vastgesteld is en dat betekent dat de toenmalige bomen inmiddels

10 jaar ouder zijn, of beter gezegd waren. Zo ja, op welke wijze is rekening gehouden met deze

bepaling ? Zo nee, waarom niet ?

4. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning is aangegeven dat er herplant in overleg plaats zal vinden. Is er sprake van herplant en zo ja waar en om hoeveel bomen gaat het dan. Zo nee, waarom niet ?

5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de uitbreiding van het aantal vakantiewoningen ?

5a. Is er al een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding ? Zo ja, wanneer ? Zo nee, waarom niet ?

5b. Waarom is er niet in één keer een vergunning voor alle activiteiten aangevraagd ?

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde,

Edith van der Horst

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 23 jan. 2019

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer