Vragen hoor­com­missie en uitbreiding melk­vee­hou­derij Blijham


Indiendatum: sep. 2018

Vragen Partij voor de Dieren commissievergadering 12-09-2018

Punt 11: te beginnen met punt 11.2

11.2 Hoorcommissie:

De vraag is wat de waarde van dit advies is aangezien de Partij voor de Dieren en

Groen Links al vroegtijdig uit deze commissie zijn gestapt omdat deze volgens

hen afbreuk doet aan het democratisch proces. Het advies komt dus van 4 van de

6 fractievoorzitters/19 raadsleden.


Vraag aan mw Molle over stemverklaring bij advies hoorzitting:

1. Kan mevr Molle mij uitleggen wat de overwegingen zijn geweest van de Partij

van de Arbeid om op 28 maart 2013 tegen een verklaring van geen bedenkingen

te stemmen ten aanzien van dit zelfde bedrijf en zij nu in haar verklaring

adviseert voor deze uitbreiding te zijn?


Vragen aan de raad:

1. De Verordening hoorcommissie 2010 bepaalt dat de werkzaamheden van de

commissie inhoudelijk van aard zijn (zie artikel 9, eerste lid). De stemverklaring

van mevrouw Molle is niet inhoudelijk, maar een politieke stellingname.

Mevrouw Molle fungeerde als voorzitter van de hoorcommissie. Is de raad het

met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat zij als voorzitter met deze

stemverklaring de schijn wekt van vooringenomenheid als gevolg waarvan niet

voldaan wordt aan de onpartijdigheidseis?


Vragen aan het college:

1. Wat zijn de overwegingen van het college geweest de gemeenteraad – het

bevoegd gezag – niet in de gelegenheid te stellen om de Commissie zienswijzen

en adviezen bij haar advies te betrekken?


11. 1

Om de klimaatdoelen te halen, landelijk maar dit geldt zeker ook voor de

gemeente Westerwolde is afgesproken de veestapel qua aantallen terug te

brengen tot het aantal dieren dat in 2015 op een bedrijf aanwezig was.

- Hoe verklaart u in het kader van die afspraak het toestaan van een ruime

verdubbeling van de veestapel bij dit bedrijf? 550 dieren naar 760+ 490 jonge

dieren—1250 dieren?

Blz 12

De huidige trend is dat we terug moeten naar kleinschaliger, meer plantaardiger

en locaal.​

- Hoe verklaart u dat deze uitbreiding niet in inspeelt op deze huidige trend maar

daar juist tegen in gaat?

- Hoe verklaart u deze uitbreiding in het kader van de uitspraken van de minister?

- Hoe ziet u deze ontwikkelingen in het kader van Cittaslow?

Blz 13

*staat dat de gemeente Bellingwedde de bereidheid heeft aangegeven tot

medewerking aan het partiecie herziening van het bestemmingsplan. In de raad

van Bellingwedde 28 maar 2013 heeft de raad tegen het afgeven van een

verklaring van geen bedenkingen tav dit zelfde bedrijf...

*Heb ik stukken niet ontvangen?

*Ontbreekt er informatie aan de raad?

*Hoe verhouden deze twee zaken zich tot elkaar?

Blz 16.

*Kunt u mij vertellen wat er bedoeld wordt met terugschalen?

* Criteria 4:de nu bestaande dichte bossages dienen uitgedund te worden...kunt u

uitleggen waarom dat nodig is?

Blz 21

In zijn algemeenheid stelt het bestemmingsplan dat de provincie zich tot doel

heeft gesteld het aantrekkelijke woon- en leefklimaat van de provincie verder te

verbeteren. In vergelijkbare bewoordingen staat dat ook in de missie van

Cittaslow waar de gemeente Westerwolde zich aan committeert.

*Ik wil graag een toelichting van het college hoe deze uitbreiding bijdraagt aan

de verbetering van het leefklimaat en de biodiversiteit.

In het bestemmingsplan wordt uitgelegd dat de uitbreiding leidt tot een

verdubbeling van de fijnstofbelasting van 48.900 naar 108.300 eenheden. Dit

alles volgens de rekenmethode van de “vuistregelgrens”.

*Wat is de reden dat de berekeningen zich beperken tot de fijnstofbelasting?

Moeten niet ook het methaangas, stikstof en zoönosen onderdeel van de

berekeningen zijn omdat die een significante rol spelen bij de uitbreiding van

dergelijke bedrijven?

Om de uitstoot van het bedrijf in de toekomst te kunnen monitoren, is een

nulmeting vereist.

*Gaat het college een nulmeting uitvoeren op al deze aspecten? ​

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer